การป้องกันภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็ก ในงานอนามัยแม่และเด็ก

ทั้งนี้เนื่องจากการเฝ้าระวังสถานการณ์แม่และเด็ก ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแตปี 2546-2548และนำมาวิเคราะห์ พบว่า สตรีที่มาฝากครรภ์ มีภาวะโลหิตจาง ในระยะต่างๆ เกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10

          ใน ปี งบประมาณ  2549   ดิฉันได้รับความไว้วางใจ ให้จัดทำโครงการอันเนื่องมาจาก คณะกรรมการดำเนินงานแม่และเด็ก (MCH Board)  ในเขตตรวจราชการสาธารณสุข ที่ 3  ภายใต้ชื่อโครงการ " สดใสไม่ซีดทุกกลุ่มวัย  นำพาเมืองไทย   สู่ความแข็งแรง"

          ทั้งนี้เนื่องจากการเฝ้าระวังสถานการณ์แม่และเด็ก ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2546-2548 และนำมาวิเคราะห์  พบว่าสตรีที่มาฝากครรภ์ มีภาวะโลหิตจางในระยะต่างๆ เกินกว่า เป้าหมาย ร้อยละ 10  และผลของการเฝ้าระวังอื่นๆอีก ที่ไม่เป็นตามเป้าหมาย  และอาจเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องกันได้   จึงเป็นที่มาของโครงการสดใสไม่ซีดทุกกลุ่มวัย  นำพาเมืองไทยสู่ความแข็งแรง" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช.

          โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยการส่งเสริมพฤติ กรรม การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในรูปของยาและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้กับประชากรกลุ่มวัยเสี่ยง  ภายใต้ความร่วมมือของ Partnership ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่

          กลุ่มเป้าหมาย    คือ 1.  เด็กในศูนย์เด็กเล็ก  2 .   นักเรียน/นักศึกษา ทั้งชายและหญิง ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา  ในสถาบันการศึกษา 3.  สตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-44 ปี ในหน่วยงานภาค ราชการ ธุรกิจ เอกชน และสถาน ประกอบการ

          กิจกรรม ประกอบด้วย

 1. การประชุม : โดยเชิญผู้ที่จะเป็นเครือข่าย ในระดับ เขต ทั้ง 4 จังหวัด ทั้งภาคราชการ เอกชน  ท้องถิ่น  มารับทราบถึงประโยชน์ของ ธาตุเหล็กต่อ กลุ่มอายุต่างๆ    ประโยชน์ของการรับประทานอาหาร   และการได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก  แล้วให้จังหวัด  ในเขตตรวจฯ  ทั้ง 4   ไปประชุมชี้แจงในจังหวัดต่อ

2. กิจกรรมสนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็ก :   ทางศูนย์อนามัย ที่ 8 จัดเตรียมยาเสริมธาตุเหล็กในรูปแบบ  ยาเม็ด และยาน้ำ ใหกับ 4 จังหวัด

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : จัดทำ VCD ,CD สปอร์ตเสียง , และVCD สปอร์ต ประชาสัมพันธ์ ทาง TV ช่อง 11

4. ติดตามประเมินความชุกภาวะโลหิตจาง : โดยการเจาะเลือดตรวจค่า ฮีมาโตรคริท สุ่มกลุ่มอายุ ที่เป็นเป้าหมาย โดยสุ่มเจาะ  ก่อนแจกจ่ายยา

4. ติดตามประเมินผล

          ผลการดำเนินงาน : ด้านความชุกของภาวะโลหิตจาง พบว่า บางกลุ่มอายุ และบางจังหวัด ยังเกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10  (ก่อนให้ยา)      สำหรับความครอบคลุมของการได้รับยา    ยังอยู่ระหว่าง การติดตาม ทั้งนี้เพราะ  บางจังหวัดและบางพื้นที่เริ่มต้นไม่พร้อมกัน  และประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม     

          ข้อคิดที่ได้จากการดำเนินงาน ครั้งนี้ คือ :  

          ถ้าต้องการให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมาย จะต้องมีกระบวนการปรับระบบความคิด, ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับ บุคลากรสาธารณสุข,  เครือข่าย  ซึ่งต้องใช้เวลา   และผู้ดำเนินงานต้องเข้าใจ ถึง   งบประมาณที่ได้  ว่า มาจากแหล่งใด (สปสช.)  นับเป็นโอกาสเสริมมากกว่า  เพราะงบฯ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ทาง สปสช. ได้ตัดโอนเข้าในชุดสิทธิประโยชน์ด้วยแล้ว  ดังนั้นงบประมาณฯ ที่ได้รับจากโครงการฯ พิเศษนี้   ถือเป็นโอกาสมากกว่า

          ผลที่ได้ คือ  ถ้ากลุ่มเป้าหมายได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก จะมีแต่ผลดี  เพราะเท่ากับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่    วัยเจริญพันธุ์  ก่อนตั้งครรภ์  สุดท้ายส่งผลต่อการดำเนินงาน แม่และเด็ก ........ ทะลุเป้าแน่นอน........ปี 2550  นี้   ดิฉันจะเสนอโครงการฯ  ของบประมาณฯ  จาก สปสช. เพื่อดำเนินการต่อ  เพื่อเป็นโอกาส  เสริมต่องานแม่และเด็ก  ขอให้ทีมงาน 4 จังหวัด ช่วยกันลุ้นนะคะ อย่าบ่นว่าเป็นการเพิ่มงานเลย  มีแต่ผลดีคะ เรามาช่วยกันสร้างความตระหนักให้กับเครือข่าย ทั้ง ระดับผู้บริหาร ในแวดวงเราเอง (สธ.) การศึกษา, อปท. ภาคราชการอื่น , เอกชน ดีกว่าคะ

          แต่ยากตรงที่จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน โดยที่ ทุกกลุ่มวัย เห็นประโยชน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มวัย ตระหนัก   คงต้องใช้เวลา  เพราะขนาดคนใกล้ตัวเราเองรู้ว่าพฤติกรรมใดไม่เป็นประโยชน์   มีแต่โทษ  ก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลย     

         ประโยคที่ติดปากของดิฉันคือ  " สุขภาพดี  ไม่มีขาย  ใครอยากได้ต้องสร้างเอง"  ชอบจริงๆคะ   

                                             ดุษณี  แพสุวรรณ (เกิดนวล)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพในงานแม่และเด็กความเห็น (2)

ฮาซานะห์
IP: xxx.175.209.146
เขียนเมื่อ 
  ทีมงานแม่และเด็ก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 8
อีเมลติดต่อ
 
อ่าน: 1107
การป้องกันภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็ก ในงานอนามัยแม่และเด็ก
ทั้งนี้เนื่องจากการเฝ้าระวังสถานการณ์แม่และเด็ก ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแตปี 2546-2548และนำมาวิเคราะห์ พบว่า สตรีที่มาฝากครรภ์ มีภาวะโลหิตจาง ในระยะต่างๆ เกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10

          ใน ปี งบประมาณ  2549   ดิฉันได้รับความไว้วางใจ ให้จัดทำโครงการอันเนื่องมาจาก คณะกรรมการดำเนินงานแม่และเด็ก (MCH Board)  ในเขตตรวจราชการสาธารณสุข ที่ 3  ภายใต้ชื่อโครงการ " สดใสไม่ซีดทุกกลุ่มวัย  นำพาเมืองไทย   สู่ความแข็งแรง"

          ทั้งนี้เนื่องจากการเฝ้าระวังสถานการณ์แม่และเด็ก ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2546-2548 และนำมาวิเคราะห์  พบว่าสตรีที่มาฝากครรภ์ มีภาวะโลหิตจางในระยะต่างๆ เกินกว่า เป้าหมาย ร้อยละ 10  และผลของการเฝ้าระวังอื่นๆอีก ที่ไม่เป็นตามเป้าหมาย  และอาจเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องกันได้   จึงเป็นที่มาของโครงการสดใสไม่ซีดทุกกลุ่มวัย  นำพาเมืองไทยสู่ความแข็งแรง" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช.

          โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยการส่งเสริมพฤติกรรม การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในรูปของยาและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้กับประชากรกลุ่มวัยเสี่ยง  ภายใต้ความร่วมมือของ Partnership ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่

          กลุ่มเป้าหมาย    คือ 1. เด็กในศูนย์เด็กเล็ก  2 .   นักเรียน/นักศึกษา ทั้งชายและหญิง ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา  ในสถาบันการศึกษา 3.  สตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-44 ปี ในหน่วยงานภาค ราชการ ธุรกิจ เอกชน และสถานประกอบการ

          กิจกรรม ประกอบด้วย

 1. การประชุม : โดยเชิญผู้ที่จะเป็นเครือข่าย ในระดับ เขต ทั้ง 4 จังหวัด ทั้งภาคราชการ เอกชน  ท้องถิ่น  มารับทราบถึงประโยชน์ของ ธาตุเหล็กต่อ กลุ่มอายุต่างๆ    ประโยชน์ของการรับประทานอาหาร   และการได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก  แล้วให้จังหวัด  ในเขตตรวจฯ  ทั้ง 4   ไปประชุมชี้แจงในจังหวัดต่อ

2. กิจกรรมสนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็ก :   ทางศูนย์อนามัย ที่ 8 จัดเตรียมยาเสริมธาตุเหล็กในรูปแบบ  ยาเม็ด และยาน้ำ ใหกับ 4 จังหวัด

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : จัดทำ VCD ,CD สปอร์ตเสียง , และVCD สปอร์ต ประชาสัมพันธ์ ทาง TV ช่อง 11

4. ติดตามประเมินความชุกภาวะโลหิตจาง : โดยการเจาะเลือดตรวจค่า ฮีมาโตรคริท สุ่มกลุ่มอายุ ที่เป็นเป้าหมาย โดยสุ่มเจาะ  ก่อนแจกจ่ายยา

4. ติดตามประเมินผล

          ผลการดำเนินงาน : ด้านความชุกของภาวะโลหิตจาง พบว่า บางกลุ่มอายุ และบางจังหวัด ยังเกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10  (ก่อนให้ยา)      สำหรับความครอบคลุมของการได้รับยา    ยังอยู่ระหว่าง การติดตาม ทั้งนี้เพราะ  บางจังหวัดและบางพื้นที่เริ่มต้นไม่พร้อมกัน  และประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม     

          ข้อคิดที่ได้จากการดำเนินงาน ครั้งนี้ คือ :  

          ถ้าต้องการให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมาย จะต้องมีกระบวนการปรับระบบความคิด, ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับ บุคลากรสาธารณสุข,  เครือข่าย  ซึ่งต้องใช้เวลา   และผู้ดำเนินงานต้องเข้าใจ ถึง   งบประมาณที่ได้  ว่า มาจากแหล่งใด (สปสช.)  นับเป็นโอกาสเสริมมากกว่า  เพราะงบฯ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ทาง สปสช. ได้ตัดโอนเข้าในชุดสิทธิประโยชน์ด้วยแล้ว  ดังนั้นงบประมาณฯ ที่ได้รับจากโครงการฯ พิเศษนี้   ถือเป็นโอกาสมากกว่า

          ผลที่ได้ คือ  ถ้ากลุ่มเป้าหมายได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก จะมีแต่ผลดี  เพราะเท่ากับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่    วัยเจริญพันธุ์  ก่อนตั้งครรภ์  สุดท้ายส่งผลต่อการดำเนินงาน แม่และเด็ก ........ ทะลุเป้าแน่นอน........ปี 2550  นี้   ดิฉันจะเสนอโครงการฯ  ของบประมาณฯ  จาก สปสช. เพื่อดำเนินการต่อ  เพื่อเป็นโอกาส  เสริมต่องานแม่และเด็ก  ขอให้ทีมงาน 4 จังหวัด ช่วยกันลุ้นนะคะ อย่าบ่นว่าเป็นการเพิ่มงานเลย  มีแต่ผลดีคะ เรามาช่วยกันสร้างความตระหนักให้กับเครือข่าย ทั้ง ระดับผู้บริหาร ในแวดวงเราเอง (สธ.) การศึกษา, อปท. ภาคราชการอื่น , เอกชน ดีกว่าคะ

          แต่ยากตรงที่จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน โดยที่ ทุกกลุ่มวัย เห็นประโยชน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มวัย ตระหนัก   คงต้องใช้เวลา  เพราะขนาดคนใกล้ตัวเราเองรู้ว่าพฤติกรรมใดไม่เป็นประโยชน์   มีแต่โทษ  ก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลย     

         ประโยคที่ติดปากของดิฉันคือ  " สุขภาพดี  ไม่มีขาย  ใครอยากได้ต้องสร้างเอง"  ชอบจริงๆคะ   

                                             ดุษณี  แพสุวรรณ (เกิดนวล)

นางไพเราะ จันทร์เชื้อ ทำงานอยู่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ของ สสอ.คลองลาน
IP: xxx.25.203.132
เขียนเมื่อ 

มีความประสงค์จะขอตัว โครงการสดใส วัยไม่ซีด จะนำมาดำเนินการจ่ายยาตามกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง เนื่องจากโครงการระยะยาว

เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เคยทำมาก่อน/เพิ่งจบใหม่ค่ะ

 

                                     จาก ไพเราะ จันทร์เชื้อ ค่ะ

 โทร 087-8494744 GSM