งานประกันคุณภาพ ของคณะต่าง ๆ ใน มอ. มักอยู่รวมกับงานนโยบายและแผนเพราะเป็นศูนย์ข้อมูล สำหรับงาน KM ก็น่าจะรวมอยู่ในงานการเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร สำหรับคณะแพทย์ เนื่องจากมีหน่วยประกันคุณภาพโดยเฉพาะ เมื่อได้รับมอบงาน เลขานุการกรรมการ KM ของคณะเพิ่ม ก็คิดเพียงแค่ เป็นงานฝากสำหรับการจัดประชุมของคณะกรรมการ เพิ่งบังเกิดรู้ ว่า QA กับ KM สัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพียงไร จากการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ของคณะ เมื่อวาน (การประชุมครั้งที่ 29 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550) เมื่อที่ประชุม พิจารณาเรื่อง การจัดอบรม "KM สู่คุณภาพที่เป็นเลิศ" เป็นงานบริการวิชาการให้กับผู้สนใจทั่วไป ควบกับการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ 7 เรื่อง "Patient Safety" ท่านคณบดี เอ่ยว่า "ทำระบบให้ดีเพื่อ safe ตัวเราเองและครอบครัวของเรา" ดังนั้นไม่เฉพาะแพทย์ พยาบาล หน่วยงานสนับสนุน หรือแม้แต่ผู้ป่วยและญาติ น่าจะมีโอกาสในการ รับทราบความเสี่ยงจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และร่วมวางระบบเพื่อความปลอดภัย เห็นด้วยหรือยังคะ ว่า การพัฒนา/การประกันคุณภาพงาน และการจัดการความรู้ เป็นเรื่องเดียวกันจริง ๆ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม จัดเวลาไว้นะคะ วันที่ 23-24 เมษายน 2550 รายละเอียดอื่นๆ ทางคณะจะส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปให้ทราบอีกครั้ง