ละครเป็นสาระบันเทิงที่ทำให้เวลาว่างผ่านไปรวดเร็ว 5ชั่วโมงผ่านไปเหมีอน