รายงานสด ติดตามสัญญาใจไฟปรารถนา

 เช้าวันนี้ทีมงานการจัดการความรู้ กู่สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ มาติดตามความก้าวหน้าหลังจากการนำ KM มาเป็นตัวเดินเสริมเรื่องคุณภาพ ๑๒ ประเด็น ตั้งแต่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ (คลิก)

Blogger

ภาพสามสาวชาว Blogger ที่นำ Blog มาสนับสนุน KM มุ่งสู่องค์การเรียกำลังยิ้มระยะไกล JJ เลยเก็บภาพมาฝาก

เครือข่ายการจัดการความรู้ สสจ อุบลราชธานี

ภาพทีมงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย ในจังหวัดอุบลราชธานี กำลังทบทวน สัญญาใจ ไฟปรารถนา (Passion Plan) รวมทั้งฟังประสบการณ์ จากทีม "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เครือข่ายการจัดการความรู้ สสจ อุบลราชธานี

Action Learning เรียนเรื่องจริงจากการปฏิบัติ เป็น เรื่องเล่า เร้าพลัง เสริมกำลังในการทำงาน

กลุ่ม Head Injury

แผนระยะสั้น 1=3 เดือน

ตนเอง

1. ปรับปรุง CPG

2. ทบทวนการนำไปใช้

งาน

1. ทบทวนผลงาน 3 ปี ย้อนหลัง

2. ประเมินการใช้ PCG

องค์กร

1. จัดเป็น Best Practice

2. จัดทำเป็นเครือข่าย

กลุ่ม ANC อย่างมีคุณภาพ

ตนเอง

1. เตรียมความรู้

2. ฝึกทักษะ

หน่วยงาน

1. จัดทำมาตรฐาน ANC

2. อบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ANC อย่างมีคุณภาพ

3. จัดทำคู่มือการ ANC อย่างมีคุณภาพ

4. จัดทำแผนการประเมิน

แผนของโรงพยาบาล

1. จัดทำโครงการ ANC คุณภาพและกำหนดตัวชี้วัด

2. นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

3. ประชุมชี้แจงนโยบาย

4. ดำเนินการตามแผน

5. ประเมิน

แผนระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

1. สนับสนุนแผนงานโครงการ

2. ติดตามนิเทศงานทุก 3 เดือน

 

ทีมงานวิทยากรจากรั้วมอดินแดง เติมพลังครับ

JJ2007