Constructionism eBook


        ฟรีอีบุ๊ค Constructionism รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยผู้เรียนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้เป็นอย่างดี