ผมกำลังรวบรวมข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการ ลปรร. ใน UKM 1 / 49 ครับ ก่อนหน้านี้เป็นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบ 2) < Link > ครั้งนี้เป็นกรอบการประเมินของ ก.พ.ร. ที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 Click >

         วิบูลย์ วัฒนาธร