การขยายสิทธิการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรถึงระดับปริญญาตรี

การขยายสิทธิการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรถึงระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของราชการและสถานศึกษาเอกชน

  

       วันนี้ขอนำเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพัสดุ มาบอกกล่าวสมาชิกนะคะ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร โดยได้คัดลอกข้อความมาจาก เวบไซต์ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ค่ะ  

รายงานความคืบหน้า พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการว่าด้วยการศึกษาของบุตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .

                   กรมบัญชีกลาง ขอรายงานความคืบหน้าของ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้
1.  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่..)พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอในประเด็นเกี่ยวกับการขยายสิทธิการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรถึงระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของราชการและสถานศึกษาเอกชน และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว
2.   บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา        ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว และแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการตรวจพิจารณาร่าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการนำร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนั้น ผู้มีสิทธิที่จะเบิกค่าการศึกษา       ของบุตรในระดับปริญญาตรีต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ก่อน เมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแจ้งส่วนราชการอีกครั้ง     จึงยื่นขอเบิกได้ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2548
                   ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดมีสิทธิเบิกค่าการศึกษาดังกล่าว อย่าเพิ่งทิ้งใบเสร็จนะคะ เก็บไว้ก่อน เพราะสามารถเบิกย้อนหลังได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุ มน.2ความเห็น (0)