สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้จัดโครงการประชุมเชิงประปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์  5 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ระหว่างวันที่    13-14 มกราคม   2550 ณ อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)      เพื่อให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มภารกิจจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของสำนักทะเบียนฯ   2) เพื่อให้บุคลากรแต่ละกลุ่มภารกิจจัดทำโครงการ/กิจกรรมและกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสำนักฯ

สิ่งที่ได้จากการจัดทำแผนกลยุทธ์

-          จัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ทุกคนมีส่วนร่วมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สำเร็จ-          รับทราบแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่ม

-          ได้แผนกลยุทธ์กลุ่มภารกิจประมวลผลและแผนกลยุทธ์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (แผนระยะยาว 5 ปี)

-          มีความรักและความสามัคคีกันมากขึ้น-          ความสนุกสนาน การทำงานเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้สามัคคี-          ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี