ขณะนี้กำลังค้นคว้าหาวิจัยใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของเราเอง  ต้องหาหนังสืออ้างอิงมาก  และทุ่มเทเวลาให้มากขึ้นกว่าเดิม  ต้องอ่านมากขึ้น