ชาวบ้านในชุมชนบ้านตะคลองแล้ง  อ. สูงเนิน  มีวิถีชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายและมีความเป็นกันเองดี  ซึ่งทางคณะนักศึกษา  สม. 4  ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  อสม.  และเจ้าหน้าที่เจ้าของหมู่บ้านเป็นอย่างดี     ทำให้การศึกษาชุมชนประสบความสมเร็จเป็นที่น่าพอใจ  และได้ความรู้มากมายในการศึกษาดูงานในครั้งนี้