วันที่ 6 ก.พ. 2550 ปัจฉิมนิเทศ .."ก้าวย่าง....อย่างงดงาม"  โดย คุณสมพงษ์ พละสูรย์ (ครูคำหมาน คนไค) สนุกดี และให้ข้อคิด มากค่ะ .

"ปณิธาน ..ชีวิต"  ธรรมมะเกิดขึ้นได้ 2 วิธีคือ .

.ธรรมมะที่เกิดขึ้นเอง หรือเทวดาสร้างขึ้น มี Universal nature , Global nature, Human nature

ธรรมมะที่มนุษย์สร้างขึ้น Culture แบบ มีรูป และไม่มีรูป