เราคงจะได้ยินคำว่าแชร์ หรือเคยเล่นแชร์มาแล้ว และบางคนอาจเป็นหัวหน้าวงแชร์หรือถูกโกงแชร์มาบ้างแล้วก็ได้ ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2534 เรายังไม่มีกฏหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ ดังนั้นการให้ความหมายการตีความ หรือความเข้าใจ จึงไม่ชัดเจน คลุมเครือ ไม่แน่นอนตลอดมา อาทิเช่น แชร์น้ำมัน แชร์หมู่บ้านจัดสรร แชร์ท่องเที่ยว หรือการกินโต๊ะแชร์เป็นการเล่นแชร์หรือไม่ ซึ่งหลังจากมีการล้มสลายของวงแชร์ต่าง ๆ เป็นผลให้เศรษฐของประเทศทรุดโทรม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงได้มีการพยายามให้ความหมายของคำว่า "แชร์" โดยดูเจตนาที่แท้จริงในการเล่นในประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2534 จึงได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์คือพระราชบัญญัติแชร์ พ.ศ.2534 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 129 โดยมีผลบังคับใช้เป็นกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ซึ่งมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตินี้ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า "การเล่นแชร์" หมายความว่า การที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป ตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไป โดยการประชุมหรือโดยวิธีอื่นใดและให้หมายความรวมถึง การรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงด้วย อันที่จริงแล้ว เจตนาของการตั้งวงแชร์และการเล่นแชร์นั้นดี เป็นการช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินด้วยการจัดตั้งกองทุน แต่มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งที่แก้ไขได้ยากตอนเล่นแชร์ก็คือ เมื่อประมูล (เปียแชร์)ได้แล้ว ไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะส่งแชร์ต่อไป ...การเป็นหัวหน้าวงแชร์... ผู้ที่ตั้งวงแชร์ขึ้นมาย่อมมีความรับผิดชอบสูงและหวังที่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งกฎหมายคือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 6 (4) ได้กำหนดให้นายวงแชร์มีสิทธิที่จะได้รับเฉพาะทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดใดงวดหนึ่งโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเท่านั้น ส่วนผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นกฎหมายเขาห้ามไม่ให้ได้รับ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องมีระวางโทษจำคุกตามกฎหมายการเล่นแชร์ คือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การเป็นนายวงแชร์ เขายังห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแช่ร์ รวมทั้งเข้ามายุ่งเกี่ยวในลักษณะอื่น ๆ เช่น สัญญาว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแทนนายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์หรือสมาชิกวงแชร์เพราะกฎหมายเขากลัวว่าจะมีการแอบแฝงเข้ามาใช้ชื่อว่าเล่นแชร์ นิติบุคคลใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ดังนั้นผู้ที่จะเป็นนายวงแชร์ได้ก็มีเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น และต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 1.เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ มีจำนวนวงแชร์รวมกันไม่เกิน 3 วง 2.มีจำนวนสมาชิกวงแชร์ (ลูกแชร์)รวมกันทุกวงไม่เกิน 30 ซึ่งนิติบุคคลถึงแม้เป็นนายวงแชร์ไม่ได้..แต่เป็นลูกแชร์ได้ 3.มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวด รวมกันทุกวงเป็นมูลค่าไม่เกิน 300,000 บาท

วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ออกมาควบคุมการเล่นแชร์นั้น ก็เพื่อป้องไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในรูปของการจัดธุรกิจเงินทุน โดยแฝงใช้ชื่อคำว่า "แชร์" ส่วนการเล่นแชร์ของประชาชนโดยทั่วไปที่มิได้ดำเนิการเป็นธุรกิจ ก็ยังให้กระทำได้ต่อไป

..แต่ถึงอย่างไรบรรดาลูกแชร์ก็ยังกลัวนายวงแชร์หนีหรือล่องหนหายไป..นะครับ!

ขอมูลจาก รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว