การใช้ GIS ช่วยตัดสินใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทย(2)

เพื่อให้การพัฒนาบทบาทหน้าที่การบริหารงานและความรับผิดชอบงานสาธารณสุขในปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการและนโยบายของรัฐบาล ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรในทุกด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นับเป็นอีบทบาทที่จะช่วยในการพัฒนางานสาธารณสุขให้เกิดผลสำเร็จของงานตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุในเขตความรับผิดชอบ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งพบว่าข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ตัดสินใจในการวางแผนการดำเนิน งานระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนางานสาธารณสุขงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่มีอยู่มีความสำคัญอย่างมาก การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับฐานข้อมูลทางสาธารณสุขงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการพัฒนาสาธารณสุข ทำให้ทราบสถานการณ์และได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์ สร้างมาตรฐานและส่งเสริมสนับการศึกษา ค้นคว้าหรืออ้างอิง เพื่อการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก เพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการนำเข้ารายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต ซึ่งจะส่งผลต่อการมีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chouwkomon



ความเห็น (0)