จากการเก็บรวบรวมทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในแต่ละปี  เพศหญิงพบมะเร็งเต้านมเป็นอันอับสามของมะเร็งที่พบในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  รองจากมะเร็งตับ  มะเร็งปากมดลูก  และพบว่าแนวโน้มของการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาพรวมของจังหวัดและภาพรวมของประเทศไทย  สาเหตุเกิดจากอะไร  จากการศึกษาพบว่าสาเหตุมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  การรับประทานอาหาร  มลภาวะสิ่งแวดล้อม ภาวะเร่งรีบ  ความเครียดและอื่นๆ  ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหาร  การออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงภาวะเครียด  สามารถลดความเสี่ยงได้รวมถึงพบแพทย์เมื่อพบว่ามีสิ่งผิดปกติ