หัวปลาใหญ่  การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนคราชสีมา  

แก่นความความรู้ แก่นที่ 1 หลักการทำงานของครู           ขุมความรู้ที่ได้ 1.      ครูตั้งใจหาวิธีการสอนแบบแปลกใหม่ 2.      ทำงานเต็มความรู้ความสามารถ 3.      อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ 4.      มุ่งมั่นและพยายามทำงานในหน้าที่ 5.      มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการสอน แก่นที่  2  การใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย           ขุมความรู้ที่ได้ 1.        ในกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม 2.        จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยาก 3.        ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 4.        จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนบางคนหรือบาง 5.        สอนให้ใช้ทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์

แก่นที่ 3  การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           ขุมความรู้ที่ได้ 1.      มีการใช้สื่อ ICT ในการเรียนการสอน 2.      ฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง 3.      เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.      ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแบบฝึก ใบความรู้ หรือหนังสืออ่านเพิ่ม หรือ ชุดการสอน 5.      เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนในการออกแบบ และประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน

แก่นที่ 4  การใช้แรงจูงใจ และให้ความสำคัญ          ขุมความรู้ที่ได้1.        การให้รางวัลเพื่อจูงใจในการทำงาน2.        การยกย่อง ชมเชย ผู้ปฏิบัติดี3.        ให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง4.        จัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 5.        มอบหมายงานพิเศษให้ทำ

***** แก่น และขุมเหล่านี้มาจากเรื่องเล่าเร้าพลัง ที่กล่าวถึงความสำเร็จ หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ *****