ประโยชน์ของเวชระเบียน

U4870922
ทำไมเราจึงเก็บเวชระเบียน
ทำไมเราจึงเก็บเวชระเบียน เวชระเบียนที่ดีสมบูรณ์จะรวมคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย สุขภาพการป่วยและระยะเวลาในการรักษาซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยทันที เราเก็บเวชระเบียนไว้เพื่อ 1.       เพื่อประโยชน์ของการสื่อสาร 2.       เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ต่อเนื่อง 3.       เพื่อประเมินผลการดูและรักษาผู้ป่วย 4.       เพื่อประวัติศาสตร์ 5.       เพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย 6.       เพื่อสถิติ 7.       เพื่อการศึกษาและการวิจัย 1.  เพื่อประโยชน์ของการสื่อสาร                 ในระยะแรกนั้นการบันทึกเวชระเบียนเพื่อใช้สำหรับกาสื่อสารระหว่าบุคคลที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วย  สำหรับความต้องการปัจจุบันและอนาคต  ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีผู้ดูแลและรักษาหลายคน  ในโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับผู้ป่วยในรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยเพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็นผู้ใด  และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางด้านการเงินของผู้ป่วย  ขณะที่มีการดูแลรักษามีบุคคลอื่นจำนวนที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยและเป็นผู้ซึ่งมีส่วนในการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนได้แก่ 1.       คณะแพทย์ทั้งหมด  แพทย์  ศัลยแพทย์  สูติแพทย์ ฯลฯ 2.       พยาบาล 3.       นักกายภาพบำบัด 4.       นักอาชีวะบำบัด 5.       นักสังคมสงเคราะห์ 6.       เจ้าหน้าที่ห้วงปฏิบัติการ 7.       นักโภชนาการ 8.       นักศึกษาแพทย์ 9.       นักรังสี ฯลฯข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ป่วย 1 คน  จะต้องบันทึกและมีการประสานกัน  คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นในการกระทำหน้าที่ของเขาอย่างฉลาด  โดยเฉพาะแพทย์ผู้รับผิดชอบต่อผู้ซึ่งต้องให้การวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย  และสั่งการรักษาลงบนเอกสารซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญ นี่คือประโยชน์อันดับแรกในการบันทึกของบุคคลหนึ่งและเป็นผลประโยชน์ของผู้ป่วยทั้งในปัจจุบันและอนาคต  2.  เพื่อการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยมักจะรักษาซึ่งอีกทั้งในที่เดิม  หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ หรือทำการรักษาพยาบาลซึ่งที่คลินิก  ประวัติการรักษาของเขาควรจะต้องพร้อมที่จะใช้สำหรับการประเมินในการให้แง่คิดในอาการของโรคปัจจุบัน  ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียนเป็นสิ่งที่จำเป็นระหว่าโรงพยาบาล  คลินิก และคนทำงานด้านสุขภาพพื้นฐานในการติดต่อกับผู้ป่วย ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานซึ่งรับผิดชอบต่อผู้ป่วยทั้งหมด  ควรจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลในทันที  จำเป็นไปได้หลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  หน้าที่หลักของหน่วยงานเวชระเบียนในโรงพยาบาล หรือคลินิก  ในเนื้อความนี้หมายถึง  พื้นที่ที่ให้บริการนั่นคือ เวชระเบียนควรจะนำมาแสดงต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลาและรวดเร็วถ้าเป็นไปได้ ใน Discharge summary และเอกสารจะช่วยในการประมวลผลว่าประชาชนออกจากโรงพยาบาล อาจจะแจ้งความก้าวหน้าของผู้ป่วยและการจัดการหลังจากกลับบ้าน  3.  เพื่อประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วย                 ในการประเมินผลสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของบุคคล  จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของพวกเขา  และควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือเป็นอย่างดี  นั่นคือจะต้องมีกลไกทำให้สามารถประเมินผลเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาที่กำหนดไว้  ในบางประเทศโรงพยาบาลมีการประเมินโดยระบบรับรองคุณภาพ  มีการสำรวจในแต่ละโรงพยาบาลเกี่ยวกับการทำคุณภาพและโรงพยาบาลให้การรับรองโดยคณะกรรมการจะมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนขึ้นอยู่กับการพัฒนาให้อยู่บนมาตรฐานซึ่งแล้วแต่ความสามารถของโรงพยาบาล  ในขณะเดียวกันมีบางประเทศ  เวชระเบียนที่ให้บริการของโรงพยาบาลจะต้องมีมาตรฐาน  มีการรับรองคุณภาพโดยหัวหน้าคณะซึ่งจะเป็นการเพิ่มฐานะและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยอมรับในหลาย ๆ พื้นที่                วิธีอื่นในการประเมินผลการดูและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลประกอบด้วย a)       คณะกรรมการดูแลผู้ป่วย   โดยปกติสมควรจะมีการตรวจสอบตัวอย่างการบันทึกประวัติและประเมินผลมาตรฐานของการบันทึก b)      การตรวจในระดับเดียวกัน   แพทย์ผู้ให้บริการอาจจะประเมินผลการทำงานซึ่งกันและกันและให้ทำร่วมกันคลอดการบันทึก c)       คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   อาจะประเมินมาตรฐานการดูแลในหอผู้ป่วยเป็นพิเศษหรือโดยเฉพาะแพทย์หรือศัลยแพทย์ d)      สถิติ   ได้มาจากการบันทึกอาจจะทำให้ในการกำหนดมาตรฐานซึ่งอาจจะทำเฉพาะภายในโรงพยาบาล  ตัวอย่างเช่น  การประเมินผล  อัตราการติดเชื้อเฉพาะหอผู้ป่วยหรือเฉพาะการทำการผ่าตัด  หรือระหว่างคลินิก  โรงพยาบาล  หรือประเทศ  ซึ่งบางเรื่องสถิติจะใช้ประโยชน์กับหน่วยงานรัฐบาล  เช่น  หน่วยงานสาธารณสุข  สำนักสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติ  หรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ  เช่นองค์การอนามัยโลก  โดยจากหน่วยงานสาธารณสุขของเกือบทุกประเทศ  องค์กรเพื่อจะบอกกล่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อ  เช่น  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ตัวอักเสบ ฯลฯ   4.  เพื่อประวัติศาสตร์ เวชระเบียนเป็นตัวอย่างการบันทึกการดูแลรักษา  วิธีการซึ่งนับเป็นประวัติได้ 5.  เพื่อกฎหมาย นี่คือเวชระเบียนเป็นประโยชน์ในทางพยานหลักฐาน  โดยเป็นข้อคิดเห็นที่ไม่มีอคติของสภาพผู้ป่วย  ประวัติและการพยากรณ์ในเวลาที่เกิดเจ็บป่วย  เมื่อยังไม่ได้มีปัญหาทางศาลมาเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 2 อย่าง  ทั้งภายในและภายนอกศาลสำหรับการรับมือกับปัญหาข้อโต้แย้ง  เช่น -         ใช้ประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ -         เป็นหลักฐานดูว่ามีความประมาท  ละเลย  ในทางวิชาชีพหรือโรงพยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเวชระเบียนมีส่วนช่วยในการปกป้องด้านกฎหมายเพื่อความมั่นใจของผู้ป่วย  โรงพยาบาลและวิชาชัพ  หรือไม่สุขภาพ  6.  เพื่อสถิติ สถิติที่รวบรวมในโรงพยาบาล  คลินิก  และศูนย์สุขภาพปฐมภูมิ  อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในรูปของตารางสถิติของโรค  การทำการผ่าตัดหัตถการ  การหายจากโรคหลังจากทำการรักษา  ประเมินสถานที่ซึ่งให้บริการโรงพยาบาล  หรือคลินิก  โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากร  หรือสาธารณสุข  หรือ ระบาดวิทยา  ซึ่งใช้ในการวางแผนพัฒนาในอนาคต   7.  เพื่อการศึกษาและการวิจัย ที่ผ่านมาเวชระเบียนมีความสำคัญมากในการศึกษาทางการแพทย์ แต่ในการอธิบายทางระบาดวิทยาที่ใช้ที่ใช้เป็นแผนภูมิ ข้อมูลส่วนมากที่เก็บไว้ในเวชระเบียนส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการบริหารและการค้นคว้าเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปการวิเคราะห์ประเภทของผู้ป่วยรวมกับการวิจัยชนิดของโรคการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล รายละเอียดจากตึกผู้ป่วยหรือจากการวินิจฉัยโรคและการรักษาคนไข้ทั้งหมดนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับการวางแผนการให้บริการในอนาคต และการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ การคิดอัตราของคนไข้จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวเลข เป็นเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้กระทรวงทั้งหมด การไหลเวียนงานของโรงพยาบาลหรือสถานบริการเป็นการวิเคราะห์ครั้งเดียวไม่ได้บันทึกในเวชระเบียนเนื่องจากมันเพิ่มขึ้นมากโดยผิดปกติของสุขภาพ โดยหน้าที่แพทย์ต้องเข้าใจและสนใจในตัวคนไข้ ทั้งหมดเหล่านี้ต้องแจ้งให้ทราบถึงผลหรืออย่างอื่นในการวางแผนรักษาสุขภาพและระบบในการติดต่อสื่อสาร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวชระเบียน

คำสำคัญ (Tags)#ประโยชน์ของเวชระเบียน

หมายเลขบันทึก: 75781, เขียน: 01 Feb 2007 @ 16:27 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)