ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2550 บุคลากรศูนย์นครศรีธรรมราชไปร่วมกิจกรรมงานลูกเสือ รุ่น 275 อย่างครบถ้วนทุกคนที่เคยเข้ารับการอบรมที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีท่ผ่านมา และเป็นการเดินทางไปทำกิจกรรมที่คุ้มค่ามาก ด้วยเราได้รับการศึกษาดูงานอื่นๆอีกมากมายหลายด้าน เพราะตั้งแต่เราลงเหยียบพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ เราก็ต้องพบกับสถานการณ์เพื่อการศึกษาในสิ่งแปลกใหม่ตั้งแต่การไปเยี่ยมชมบ้านของคนไทย ฝีมือวิศวกรชาวบุรีรัมย์ "บ้านคนไทย" ของสหฟาร์ม" ที่ศรีราชา วัดญาณฯ เขาชีจันทร์ ไร่องุ่น ตลอดจนกระทั่งถึงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การฟื้นฟูความรู้ การร่วมงานสังสันทน์ การสอบวูดแบ็ท และการกระโดดหอสูงของค่ายวชิราวุธ ศรีราชา ตลอดเวลาสองวัน รวมถึงภารกิจก่อนหน้ากิจกรรมลูกเสือหนึ่งวัน เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจเดินทางกลับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.บุญส่ง คูวรากูล ให้รถส่งคณะของเราจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิในการครั้งนี้คณะของเราต้องขอกราบขอบพระท่าน ผอ. บุญส่ง เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และเราทุกคนก็เดินทางกลับถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชในคืนวันที่ 27 มกราคม 2550
     ภาระกิจนี้ สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ได้มอบหมายเป็นภารกิจของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล และต่อไปคาดว่าบุคลากรทางการศึกษานอกโรงเรียนต้องร่วมกิจกรรมลูกเสือมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารในระดับสูงว่าจะเอาจริงเอาจังกับกิจกรรมนี้ให้ลึกซึ้งและบูรณาการให้ผสมผสานกับกิจกรรมปกติได้มากน้อยเพียงใด