จากเนื้อหาการสอนของ อ.หาญชัยในห้องเรียน เราก็ได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในชุมชน เริ่มตั้งแต่การค้นหาปัญหา เพื่อนำมาวางแผนชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม จากการได้ลงพื้นที่ในวันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.49 เราได้ลงพื้นที่ชุมชนหนองไผ่ล้อม เราได้เริ่มตั้งแต่การวางแผนการทำงานโดยใช้หลัก    4 M (MAN Money Material  Management ) การค้นหาปัญหาของชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนต่างก็แสดงศักยภาพของตนเองออกมา เพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ภายในเวลาอันจำกัดซึ่งก็ต้องอาศัยการวางแผน และการมอบหมายงานให้ชัดเจน และตรงกับความสามารถของแต่ละคน เช่น บางคนถนัดการเป็นพิธีกร ก็มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม บางคนถนัดการควบคุมวางแผน กำกับ ก็มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยดำเนินการประชุม เพื่อจะได้คอยกำกับพิธีกร และกำกับการประชุมอีกที ....จากการทำงานดังกล่าว ผลก็ทำให้การทำงานของเราสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

                                         อัจฉรา บูรณรัช