Contact

เล่าประวัติระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ม.อ.(ตอนที่ 3)

  เล่าประวัติระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ม.อ.(ตอนที่3)  

ตอนที่ 3                                                                        *(กุมภาพันธ์ 2542) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในขณะนั้น) ตอบไม่ขัดข้อง ยินดีให้ความร่วมมือ โดยให้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินการให้ ภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์อัมพิกา จันทร์ภักดี เป็นผู้ดำเนินการเขียนโปรแกรมให้ จึงได้ประสานงานกับอาจารย์อัมพิกา และได้ให้รายละเอียด พร้อมวัตถุประสงค์ของการใช้งานทั้งหมดของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ ตั้งแต่การลงทะเบียนรับเอกสาร  การส่ง การจัดเก็บ ค้นหา และทำลายเอกสาร ให้แก่อาจารย์อัมพิกา ในการเขียนโปรแกรม ไม่แน่ใจว่าอาจารย์อัมพิกาได้ดำเนินการเขียนโปรแกรมไปได้เท่าใดแล้ว  หลายเดือนต่อมาโทรไปหาอาจารย์อัมพิกาเพื่อจะเรียนถามอาจารย์ถึงตามความคืบหน้าของโปรแกรม จึงได้รับทราบว่าอาจารย์อัมพิกาได้ออกจากราชการไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์แล้ว โปรแกรมดังกล่าวก็เป็นอันหยุดชะงักไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 74644, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ชุมชนงานสารบรรณ

Recent Posts 

Comments (1)

น่าเสียดายนะคะ นี่คงเป็นจุดอ่อนของระบบราชการ