AAR ( After Action Review ) เข้าใจง่ายๆก็คือ มานั่งคุยกันหลังทำกิจกรรมเสร็จ เป็นสิ่งที่ทำมาเนิ่นนานแล้วแต่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการ เพราะถือว่าทรัพยากรมีคนจัดหาให้ไม่ต้องลำบากหาเอง แต่ข้าราชการยุคใหม่มีการประเมินตนเองและประเมินองค์กรหลายอย่าง เช่น การทำ Balance Score Card ดังนั้นถึงเวลาแล้วกับการเป็นข้าราชการยุคใหม่ ต้องมานั่งคุยกันหลังเสร็จสิ้น หรือระหว่างปฏิบัติภาระกิจ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด