ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ

suttiwan

ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ

ปฏิบัติการที่ดี
มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การตัดสิน
(1) มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้

(2) มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

(3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้

(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณสุทธิวรรณ   มีแท่ง
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  คุณชรินทร์   ร่วมชาติ   เบอร์โทรภายใน : 6228
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4         เป้าหมายปีต่อไป : 5

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :
-

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม
: ปัจจัยเกื้อหนุนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการไม่เพียงพอ
โอกาส :  คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน 
จุดอ่อน : อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ
จุดแข็ง : มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการครบทั้ง 4 ภาควิชา

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
โครงการจัดการความรู้ของบุคลากรงานห้องปฏิบัติการระหว่างคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องปฏิบัติการรังสีเทคนิค คณะสหเวชฯ มน.

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 74138, เขียน: 24 Jan 2007 @ 13:06 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)