มีการประชุมเตรียมงาน UKM-9  โดยท่าน JJ และทีมงานเพื่อซักซ้อม และเตรียมการด้านต่างๆ  ในส่วนของมข. จะมีคุณกิจที่มาจากศูนย์วิจัยต่างๆ  และเตรียมจัดโปสเตอร์  แสดงด้วย  เบื้องต้นได้แก่ 

1.  ศ.ดร.ละออศรี   เสนาะเมือง

2.  ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย

3.  รศ.ดร.บรรจบ  ศรีภา

4.  รศ.ดร.สุพรรณ   ฟูเจริญ

5.  รศ.ดร.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข

6.  ผศ.ดร.พนกฤษณ   คลังบุญครอง

7.  รศ.ดร.กมล   เลิศรัตน์

8.  รศ.ดร.เยาวลักษณ์   อภิชาติวัลลภ

9.  รศ.สุนีย์   เลี่ยวเพ็ญวงษ์

10.  รศ.ดร.บังอร   พานิชศรีกุลชัย          เป็นต้น

โดยมอบหมายให้  รศ.ดร.อัศนีย์   ปราจีนบูรณ์วรรณ   เป็นผู้บรรยายนำประมาณ  15 นาที  แล้ว  11.00  -  12.00 น.  เป็นการ ลปรร  รอบแรก 

14.00 -16.30 น.  ลปรร  รอบสอง และสรุปประเด็น

17.00  น.  นำคณะ UKM - 9   เดินทางมายังหอศิลปวัฒนธรรม มข.  เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ  สิลปะ  และห้องอีสานทัศน์   18.00 - 21.00  เป็นงานเลี้ยงรับรอง

นอกจานี้ยังเป็นการซักช้อมและประสานงานด้านต่างๆ  ซึ่งฝ่ายเจ้าภาพจะพยายามทำให้ดีที่สุด   และให้เป็นธรรมชาติ  จะมีการซักซ้อมอีกครั้งในวันวันที่ 1  กุมภาพันธ์  ศกนี้