ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

ปฏิบัติการที่ดี

มีขั้นตอนในการรับ-ส่ง หนังสือราชการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สามารถติดตามงานได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอกสารถึงจุดสิ้นสุด มีระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่มีการสูญหายของหนังสือในรอบปีงบประมาณ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึงการบริการในหน่วยต่างๆ ของงานธุรการเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การตัดสิน


 1.มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 2.มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 3.มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ
1 เรื่อง
 4.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ
 5.มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณวายุส์ แก้วฉิม      เบอร์โทรภายใน : 6226
           
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : คุณชรินทร์ ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน : 6228
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5     เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. งานธุรการมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและได้แจ้งเวียนให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ (10.1.1(1)   

2. มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานธุรการ (10.1.1(2)

3. มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานธุรการ (10.1.1(3)  
   
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานธุรการ (10.1.1(4)   

5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (10.1.1(5)

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม :  -
โอกาส : คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการฝึกอบรมของบุคลากรภายในงานจึงทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานของหน่วยที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนำระบบ E - Office มาใช้ในงานสารบัญ จึงส่งผลให้งานสารบัญมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จุดอ่อน : - บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการนำระบบ E - office มาใช้ในงานสารบัญยังขาดความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมดังกล่าว

จุดแข็ง :  มีการใช้โปรแกรม E - Office ในการจองห้องประชุม,การจองรถตู้ ทำให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการรวมถึงบุคลากรภายในงานให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการทำงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :มีการนำข้อที่ข้อเสนอแนะต่างๆในการทำวิจัยสถาบันเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารฯเพื่อการพัฒนามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานประชาสัมพันธ์ สหเวชฯ มน.

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blogดัชนีที่10.1-50 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขบันทึก: 73438, เขียน: 19 Jan 2007 @ 13:31 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)