การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ9

การส่งเสริมสุขภาพต้องเน้นกลยุทธ์ความพอเพียง เพื่อให้การพัฒนาสุขภาพมีรากฐานที่มั่นคงและสามารถสร้างระดับความรู้ความเข้าในระดับที่สูงขึ้น

การส่งเสริมสุขภาพสู่ระบบสุขภาพพอเพียง

         การจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เป็นการเชื่อมโยงการส่งเสริมสุขภาพในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยยึดหลักการสำคัญ 7 ประการคือ  

           1.       ยึดทางสายกลาง

           2.       มีความสมดุล

           3.       รู้จักพอประมาณ

            4.       มีเหตุมีผล

            5.        มีระบบภูมิคุ้มกัน

           6.       รู้เท่าทันโลก

           7.        มีคุณธรรมและจริยธรรม

          ดังนั้นทิศทางการดำเนินการการส่งเสริมสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องเป็นไปดังนี้

         1.     การส่งเสริมสุขภาพต้องเน้นกลยุทธ์ความพอเพียง เพื่อให้การพัฒนาสุขภาพมีรากฐานที่มั่นคงและสามารถสร้างระดับความรู้ความเข้าในระดับที่สูงขึ้น  

         2.       การตัดสินในด้านการเงินเพื่อสุขภาพทุกระดับต้องคิดอย่างรอบคอบให้คุ้มค่าอย่างมีเหตุมีผล ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด

          3.     ต้องเน้นการเลือกใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม มีนวัตกรรมพื้นฐานที่ง่าย สะดวกยั่งยืนพึ่งตนเองได้ และไม่ใช้เทคโนโลยี่สูงอย่างฟุ่มเฟือย

         4.     ยึด หลักสายกลางและความสมดุลพอดี หมายถึงการพัฒนาสุขภาพต้องมีบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

         5.     การส่งเสริมสุขภาพต้องเป็นระบบสร้างภูมิค้มกัน ทั้งจากการผลกระทบภายนอก และผลกระทบจากภายใน  ไม่หลงไปกับกระแสโดยปราศจากความรู้ที่ถูกต้อง

         6.     ระบบสุขภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพราะความพอเพียงหมายถึง การที่มีความพอ คือมีความโลภน้อย เมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอประมาณ ซื่อตรง จึงเป็นรากฐานของธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ

                                                                  มีต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#สร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 73340, เขียน: 18 Jan 2007 @ 22:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)