วันนี้ เป็นวันกองทัพไทยที่ยอมรับว่าปรับข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องหลังจากที่เชื่อว่าเป็นวันที่ 25 มกราคม มานาน  โดยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็นที่ยอมรับมานานแล้วว่าเกิดความผิดพลาด  ต้องขอชมเชยที่ทางการยอมปรับข้อเท็จจริง  การศึกษาประวัติศาสตร์หรือมองประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจบริบทในยุคนั้นๆ ด้วย  ว่าเกิดเหตุการณ์หรือข้อขัดแย้งอย่างไร  การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ดีมีความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน  มากกว่ามีความเจ็บแค้นขุ่นเคืองกัน  และขอมอบภาพถ่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  และพระสุพรรณกัลยา  ไว้เพื่อการสักการะ  รูปนี้ถ่ายที่วัดพระมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก