บันทึกครั้งก่อน ได้กล่าวถึงการใช้ฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ และได้แบ่งชนิดการใช้ฟลูออไรด์ออกเป็น 2 อย่างคือการใช้ฟลูออไรด์ทาง System และการใช้ฟลูออไรด์ชนิด topical

บันทึกฉบับนี้จะกล่าวถึงการใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุทาง Systemic ก่อน ซึ่งเราเรียกง่าย ๆ ว่า การใช้ฟลูออไรด์ชนิดกิน  ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งเรานึกไม่ถึง  เช่น

1. การรับประทานฟลูออไรด์ชนิดเม็ด  การใช้ฟลูออไรด์ชนิดนี้ มีข้อจำกัดต้องดูปริมาณฟลูไรด์ในน้ำดื่มที่กินกันอยู่ทุก ๆ วันด้วยว่ามีมากน้อยเท่าไร และดูอายุหรือน้ำหนักของเด็กด้วยว่ามากน้อยเท่าไร โดยทั่วไป หากปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มมีมากกว่า 0.06 PPM (ส่วนในล้านส่วน) แล้ว ทันตแพทย์จะไม่ให้ฟลูออไรด์เพิ่ม (ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม สามารถตรวจสอบได้จากกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย)  ส่วนอายุใช้ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 13 ปี โดยสมาคมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งอเมริกา ได้กำหนดการใช้ฟลูออไรด์ชนิดกินดังนี้คือ     

เด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มน้อยกว่า 0.03 ppm จะให้กินฟลูออไรด์ทุกวัน 0.25 mg/วัน

                       มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม 0.03 - 0.06 ppm จะให้กินฟลูออไรด์ทุกวัน 0.50 mg/วัน

เด็กอายุ 3-6 ปี     มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มน้อยกว่า 0.03 ppm จะให้กินฟลูออไรด์ทุกวัน 0.50 mg/วัน

                     มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม 0.03 - 0.06 ppm จะให้กินฟลูออไรด์ทุกวัน 1.00 mg/วัน

เด็กอายุ 6-13 ปี    มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มน้อยกว่า 0.03 ppm จะให้กินฟลูออไรด์ทุกวัน 1.00 mg/วัน

แต่อย่างไรก็ตาม หากเด็กมีนิสัยรับประทานยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หรือกินนมที่ผสมฟลูออไรด์ (ดูที่สลากข้างกระป๋อง ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ดูกัน)  ก็จะต้องมีข้อจำกัดในการใช้ฟลูออไรด์ด้วย

2. การใช้ฟลูออไรด์ในน้ำปะปา  ในต่างประเทศ มีการเติมฟลูออไรด์ลงไปในน้ำปะปา ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการสร้างฟันให้แข็งแรง ส่วนในเมืองไทยยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย

3. การเติมฟลูออไรด์ในเครื่องดื่มบางประเภท เช่นนม น้ำดื่มบางชนิด

อย่างไรก็ตามการใช้ฟลูออไรด์ ต้องมีความระมัดระวัง  เพราะถ้าใช้ด้วยปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดพิษของฟลูออไรด์ ซึ่งมีตั้งแต่ฟันตกกระ จนถึงเป็นพิษเฉียบพลันก่อให้เกิดอันตรายถึงตายได้

อีกประการหนึ่งถึงแม้ว่าจะใช้ฟลูออไรด์เป็นอย่างดี การแปรงฟันให้สะอาด ก็ยังมีความจำเป็นต่อการป้องกันฟันผุที่สำคัญที่สุด  การใช้ฟลูออไรด์จึงเป็นกลวิธีที่ใช้เสริม ให้ฟันผุได้ยากยิ่งขึ้นเท่านั้น มิใช้เป็นการทำให้ฟันไม่ผุ  และที่สำคัญการใช้ฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ ต้องใช้ในลักษณะใช้ในปริมาณที่น้อย ๆ แต่พอเหมาะ และต้องใช้ด้วยความถี่ที่เหมาะสมและเป็นประจำ เช่นการกินยาเม็ดฟลูออไรด์ ต้องกินทุก ๆ วัน หากกินบ้างไม่กินบ้าง ก็ควรจะใช้วิธีอื่น ๆ ดีกว่า เพราะเท่ากับเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่ไม่ได้ประโยชน์อไรเลย