ldlcop

ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันเด็กเล็กๆ แต่ทุกคนที่เข้าร่วมงานมีความสุขกันมาก สร้างเด็กด้วยตัวแบบจากคนเกิดก่อน เท่ากับสร้างชาติ มหัศจรรย์ออกจะตายไป