สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ) ทบทวนกับ HACC KKU

 วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ อาจารย์ ดวงสมร ศรีผดุง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) และ ทีมงานมาร่วมปรึกษาหารือกับทีมงานเครือข่าย HACC เพื่อทบทวนผลงาน ๔ ปีที่ได้ดำเนินการร่วมกัน และ เตรียมลงนามทำความตกลง (MOU) ฉบับใหม่ต่อไป

ภาพทีมงาน พรพ และ HACC_KKU แลกเปลี่ยนของที่ระลึก สคส ๒๕๕๐

ผลงานจากการดำเนินการร่วมกันสี่ปีมีการจัด ประชุมวิชาการประจำปี ๔ ครั้ง มีหลักสูตรที่ พรพ กำหนด และ หลักสูตรที่ HACC_KKU ได้พัฒนาเช่น HA001 พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ HA002 HA_KM HA003 HA สำหรับงานบริการพยาบาล การให้คำปรึกษาโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาลเซโปน (คลิก) แขวงสุวรรณเขต (คลิก)

JJ2007