ผลงานวิจัย

  1. การศึกษาความผิดปกติในระดับโมเลกุลของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
  2. การศึกษาความผิดปกติของเมตาบอลิซึ่มและผนังเซลล์เม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมีย
  3. การศึกษาโครงสร้างของฮีโมโกลบินผิดปกติ
  4. การศึกษาปัญหาทางคลีนิกและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่เกิดจากปฎิสัมพันธ์ของยีนชนิดต่างๆ
  5. การวิจัยเพื่อให้เข้าใจพยาธิสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงในธาลัสซีเมีย เช่น ปัญหาเรื่องออกซิเจนในเลือดต่ำ(hypoxemia)
  6. การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในทารกก่อนคลอด
  7. การศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึ่มของเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และการวิจัยหายาขับเหล็กที่ราคาถูก และสามารถใช้กินได้
  8. การศึกษาภาวะ oxidative stress และผลของยา antioxidants ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
  9. การศึกษาวิจัยเพื่อหาทางรักษาผู้ป่วยให้มีอาการดีขี้น โดยการใช้ยากระตุ้นให้มีการสร้างฮีโมโกลบิน เอฟ (Hb F) เพิ่มขึ้น