SAD KM Workshop : Succes Story Mapping "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

SAD KM Workshop : Succes Story Mapping
"ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

1.  การมีส่วนร่วม
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้เลยค่ะ

ความร่วมมือของคณาจารย์กับนักศึกษา  (จิระพล ศรีเสริฐพล 3/9)
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา  (ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  4/7)
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร   (สมพิศ  ทองสุก  4/8)
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและทุกฝ่าย   (วีระชัย  เจริญจิตติชัย  5/7)
การมีส่วนร่วมของนักศึกษารุ่นพี่   (สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์  3/7)
การมีส่วนร่วมในการตั้งจุดประสงค์ในการรับน้องของนักศึกษา   (ชำนาญ  ติรภาส 5/4)
การมีส่วนร่วม (คิด/ทำ) ของนักศึกษาและบุคลากร   (นิรันดร์  จินดานาค  5/9)
ความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   (ยุทธศักดิ์  รุ่งเรืองพลางกูร  1/7)
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย (น้อม  สังข์ทอง  3/4)
วามร่วมมือร่วมใจของนักศึกษา (ปิยวรรณ  ปิยะก่ญจน์  1/3)
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน (ผดุงยศ  ดวงมาลา  1/5)
ความร่วมมือของนิสิต บุคลากร ในการดูแลควบคุมกิจกรรมรับน้อง  (ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ 3/8)
ความร่วมมือของนิสิตรุ่นพี่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อตกลงร่วมกันของนิสิต
(ชาลี  ทองเรือง  1/1)
การเปิดโอกาสให้นิสิตเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตเอง  (ชาลี  ทองเรือง  1/1)
ผู้ปกครองได้ให้ข้อเสนอแนะ   (อำนาจ  อยู่สุข  2/5)
แบ่งหน้าที่   คณะ  ร่วมมือรับผิดชอบทั้งอาจารย์  ผู้นำของคณะ  
(สกล  ชลวานิช  3/5)
ความร่วมมือของนิสิต  กับมหาวิทยาลัยในการทำแผนงานของโครงการ  (อำพล  วิจิตขจี  3/3)
การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย (อำนาจ  อยู่สุข  2/5)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72096, เขียน: 11 Jan 2007 @ 13:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)