การดำเนินงานด้านธุรการอันเป็นเสมือนหน้าตาของหน่วยงานนั้น ผู้ที่หน้าที่นี้ควรจะเป็นผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินงานโดยเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประหยัดเวลา และวัสดุอุปกรณ์