ความรู้เรื่อง ภาพลักษณ์ (Image) : การสร้างภาพลักษณ์

แต่ต้องผ่านการคิด ไตร่ตรอง การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การใช้จิตใจที่ดี มีความเชื่อศรัทธา รักในสิ่งที่ทำ
โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ

บุคคลทั่วไปก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสินค้า/ บริการ ตราสินค้า ก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้เช่นกัน

การสร้างภาพลักษณ์ (Image Building) ได้ถูกนำมาใช้ทั้งกับบุคคลรวมไปถึงการเชื่อมโยงต่อไปยังบริบทของทุกสิ่ง ศิลปะการสร้างภาพลักษณ์กลายเป็นส่วนสำคัญในการบริหาร เนื่องจากทุกวันนี้ภาพลักษณ์กลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อองค์กร สถาบันในสังคมและบุคคล

โดยที่การเกิดภาพลักษณ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้  3 ทางด้วยกัน คือ

+  เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
+ เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งหรือสร้างขึ้น
+ เกิดขึ้นจากการควบคุมหรือการจัดการ

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่จะทำให้ภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นได้ มีปัจจัยต่างๆกันดังนี้

1. ระดับบุคคล
-  ต้องสามารถทำให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนได้  
-  มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมก้าวไปข้างหน้าภายใต้ภาพลักษณ์ของตนเอง / องค์กรอย่างมั่นใจ
-  ยอมรับการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ดีพอ
- มีความรู้ความสามารถ
- มีวิสัยทัศน์ที่ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- หากอยู่ในองค์กรแล้วสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีความโดดเด่นในกลุ่มงานเดียวกันหรือสายงานเดียวกัน สามารถดึงเอาภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองออกมาได้ เช่น  มีลักษณะการเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้โดยมีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ และแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดได้ มีรสนิยม มีความพร้อมในการทำงาน

2. เครื่องมือ เครื่องใช้ สินค้าและบริการ
-  รู้จักเลือกใช้ในสิ่งที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานได้ดี
- มีลักษณะที่ตรงกับการนำไปใช้งาน
- การรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ในแง่ของเครื่องมือ เครื่องใช้

3. วิธีการดำเนินงาน
เป็นลักษณะที่เห็นได้จากการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น
- การแสดงออก  
- การทำให้เห็นผลงของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เน้นที่การดำเนินงานภายใต้หลักการที่เหมาะสม
- การดำเนินงานที่เน้นและให้ความสำคัญกับหลักศีลธรรมจึงมิใช่เรื่องที่ควรมองข้ามแต่ประการใด

4. สังคม
เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ นอกภารกิจหน้าที่ที่ทำประจำ
- เป็นการคืนกำไรให้สังคม เมื่อตนเอง / องค์กร ได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากสังคมแล้ว

5. วัฒนธรรม
- วิธีการปฏิบัติงาน ค่านิยม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบุคคล องค์กร การรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม ณ สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- รู้กาละ และเวลาที่ต้องปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะเหมาะสม
- สามารถแสดงให้เห็นถึงการรู้จักใช้องค์ประกอบของตนเอง / องค์กรได้เป็นอย่างดี

6. บรรยากาศแวดล้อม
- เป็นการรวมทุกส่วนที่แวดล้อมตัวเรา หรือองค์กรที่เราทำงานอยู่
- จำเป็นต้องมีลักษณะที่กลมกลืนระหว่างกัน มีความเป็นมิตร สามารถทำงานเข้ากันได้ดีนับตั้งแต่แรกที่พบเจอกัน เพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกให้เป็นที่จดจำไปตลอด

7. ช่องทางการสื่อสาร
- การรู้จักใช้ช่องทางการสื่อสารมาทำให้สถานการณ์ บรรยากาศสภาพแวดล้อมดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การได้สัมผัส ลิ้มรส การได้ยิน ได้กลิ่น ได้เห็น ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์กรได้
- เป็นด่านแรกในการทำให้เกิดการรับรู้ที่จะเป็นการเปิดเส้นทางไปสู่ด่านต่อไปในการสร้างภาพลักษณ์ที่ว่าด้วยการเรียนรู้ การรู้สึก การกระทำ และสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เพียงแค่การแต่งกายให้ดี ดูแลใส่ใจบุคลิกภาพ มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ สร้างชื่อเสียง เป็นผู้นำเพียงเท่านั้น ......
....... แต่ต้องผ่านการคิด ไตร่ตรอง การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การใช้จิตใจที่ดี  มีความเชื่อศรัทธา รักในสิ่งที่ทำ นำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#ความเชื่อ#การรับรู้#องค์ประกอบ#ภาพลักษณ์#ปฏิสัมพันธ์#ความเกี่ยวข้อง

หมายเลขบันทึก: 71705, เขียน: 09 Jan 2007 @ 15:09 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)