สกอ.สนับสนุนงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการแต่งกายที่ถูกระเบียบ

baby
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณด้านการแต่งกาย

        เมื่อต้นเดือนมกราคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่เราเรียกชื่อย่อว่า สกอ.  ได้ตอบรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการแต่งกายที่ถูกระเบียบ ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  เพื่อดำเนินโครงการฯ ในปีการศึกษา 2550 
          กลุ่มเป้าหมาย    
                  กลุ่มเป้าหมายหลัก   นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
                  กลุ่มเป้าหมายรอง    อาจารย์  บุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการแต่งกายที่ถูกระเบียบ
         สำหรับเม็ดเงินที่สกอ. สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต  ซึ่งดำเนินการรับผิดชอบโครงการดังกล่าว  ขอสรุปรายงานผลการเตรียมงานดังนี้
           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
(คุณสมพิศ ทองสุก)  ได้เรียกประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการดังกล่าว  ผุ้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต+งานวินัยและพัฒนานิสิต+หัวหน้างานธุรการ (คุณศิริวรรณ  กมลพัฒนะ) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทีมงานวินัยและพัฒนานิสิตเป็นอย่างดียิ่ง  รวมถึงยังเป็นพี่ที่สุด LOVE ของน้อง ๆ ชาวกองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสรุปภาพรวม  มีการบูรณาการลักษณะกิจกรรมร่วมกันสรุปได้      ดังนี้          
            1.กิจกรรมประกวดคำขวัญ เรื่อง การแต่งกายของนิสิต และเพื่อสร้างจิตสำนึกในแนวพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง"  เพื่อนำไปเผยแพร่ทางเวปไซต์ของกองกิจการนิสิต และนำคำขวัญที่ได้รับรางวัลนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
             2.กิจกรรมเวทีเสวนา
                2.1เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อของอาจารย์กิติพัฒน์  แสนทวีสุข หรืออาจารย์โด่ง อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีเสวนา เพื่อระดมความคิดและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการแต่งกายและการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยของนิสิต โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  สำหรับวิทยากร ได้เสนอชื่อไว้สองท่าน ท่านแรกดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งท่านได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องการแต่งกายชุดนิสิต ในปีการศึกษา 2550  ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  และ ท่านที่สองได้แก่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจ
นสุนันท์         
                   2.2สืบสานวัฒนธรรม  โดยการเสวนาของนิสิต
                   ในโอกาสนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามา ณ โอกาสนี้ค่ะ
               
               
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณ#การแต่งกาย

หมายเลขบันทึก: 71693, เขียน: 09 Jan 2007 @ 14:25 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 13:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)