อักษรจีน ที่ใช้บ่อย500ตัว


อักษรจีน มีมากกว่า 5000 ตัว

อักษรจีนพื้นฐานมีประมาณ 2400 ตัว

ที่ใช้บ่อยมีประมาณ 500 ตัว

ถ้ารู้อักษรจีนที่ใช้บ่อย 79 ตัว จะสามารถอ่านภาษาจีน ได้ประมาณ 40%

ถ้ารู้อักษรจีนที่ใช้บ่อย 1000 ตัว จะสามารถอ่านภาษาจีน ได้ประมาณ 90%

https://chinesefor.us/lessons/basic-common-chinese-characters/

อักษรจีน ที่ใช้บ่อย 500 ตัวจากเว็บไซท์

https://blog.keatschinese.com/the-500-most-commonly-used-chinese-character/amp/

1      2     3    4     5    6    7     8     9   10

的   一   是   了   我   不   人   在   他   有

de   yī   shì   le   wǒ  bù  rén  zài   tā   yǒu

-------------------------------------------------------------------------

11  12   13        14  15   16     17  18   19   20

这   个   上        们   来   到     时   大   地   为

zhè gě  shǎng men  lái  dào  shí   dà    de  wéi

-------------------------------------------------------------------------

21   22      23   24    25      26     27      28    29   30

子   中      你    说     生      国     年      着    就   那

zǐ  zhōng  nǐ   shuì sheng  guó  nián  zhāo  jiù   nā

-------------------------------------------------------------------------

31   32     33     34   35    36   37   38   39  40

和   要      她     出   也     得   里   后   自   以

hé   yāo    jiě    chū   yě    de   lǐ   hòu   zì   yǐ

-----------------------------------------------------------------------

41  42   43  44    45   46     47   48   49   50

会   家   可   下    而   过     天    去   能   对

huì  jia   kě   xià   ér   guo  tiān  qù   nài  duì

-------------------------------------------------------------------------

51     52      53    54   55     56    57    58     59    60

小     多      然     于   心     学    么     之     都     好

xiǎo  duō   ran    yú   xīn   xué   ma    zhī   dōu   hǎo

-------------------------------------------------------------------------

61   62  63   64     65     66      67   68    69   70

看   起   发   当     没      成      只   如    事   把

kān  qǐ  fā  dang  méi  chéng  zhī   rú   shì   bǎ

-------------------------------------------------------------------------

71     72    73    74      75   76     77      78    79  80

还     用     第    样      道   想      作      种    开   美

hái  yòng   dì   yang  dào xiǎng zuō chóng kāi měi

-------------------------------------------------------------------------

81       82    83     84    85    86    87    88    89     90

总       从    无      情    己    面    最     女    但      现

zǒng cóng mó   qíng   jǐ   miàn  zuì    nǚ   dàn   xiàn

-------------------------------------------------------------------------

91     92     93    94     95  96     97        98   99  100

前     些     所     同     日   手     又        行   意   动

qián suò   suǒ  tóng   rì   shǒu  yòu   hang  yì   dòng

-------------------------------------------------------------------------

101 102  103  104  105  106    107  108   109    110

方     期   它     头    经     长      儿    回     位      分

fāng   jī    tā    tou  jīng  cháng  ér    huí    wèi   fēn

-------------------------------------------------------------------------

111 112  113  114  115  116   117   118  119  120

爱    老     因    很    给    名      法     间    斯    知

ai     lǎo   yīn  hěn   gěi  míng   fǎ    jiān    sī    zhī

-------------------------------------------------------------------------

121 122    123    124  125  126   127  128  129  130

世     什      两      次    使    身     者     被    高    已

shì  shén  liǎng    cì    shǐ   shēn  zhě   bèi  gāo    yǐ

-------------------------------------------------------------------------

131 132  133  134  135  136     137  138 139     140

亲   其      进    此    话    常       与    活      正      感

qīn  jī       jìn    cǐ    huà  cháng  yú   huó  zhēng  gǎn

-------------------------------------------------------------------------

141   142   143  144  145  146  147   148  149 150

见       明    问    力     理     尔   点      文    几   定

 jiàn míng wèn   lì       lǐ      ěr   dian  wén   jī   ding

-------------------------------------------------------------------------

151   152   153   154  155  156  157  158   159   160

本      公     特     做     外    孩     相    西     果     走

běn gong   tè    zuò   wài   hái  xiāng  xī    guǒ   zǒu

-------------------------------------------------------------------------

161     162  163  164   165     166    167  168   169   170

将        月    十     实     向       声      车    全     信      重

jiāng  yuè   shí    shí  xiàng  sheng  chē  quán shēn chóng

-------------------------------------------------------------------------

171 172  173  174  175  176  177 178    179 180

三    机    工     物    气    每    并    别     真    打

sān   jī   gong  wù   qì   měi  bīng bié   zhēn  dá

-------------------------------------------------------------------------

181 182  183  184    185   186  187   188  189  190

太    新     比     才     便     夫    再     书     部   水

tài   xīn     bǐ     cái    biàn   fū    zài    shū   bù  shuǐ

-------------------------------------------------------------------------

191    192  193  194    195   196   197 198    199   200

像       眼    等     体      却     加      电   主      界     门

xiàng yǎn děng  bèn   què    jiā    diàn zhu     jiè   mén

-------------------------------------------------------------------------

201 202  203  204  205    206  207   208  209   210

利   海     受     听     表     德     少     克    代     员

lì    hǎi   shòu  tīng  biǎo   dé   shǎo   kè   dài   yuan

-------------------------------------------------------------------------

211 212  213   214   215   216  217   218   219  220

许   先      口     由     死     安    写      性    马     光

hǔ  xiān   kǒu   yóu    sǐ     ān    xiě    xìng  mǎ  guāng

-------------------------------------------------------------------------

221 222    223 224    225   226   227 228    229 230

白    或      住    难      望     教     命    花      结   乐

bái  huò   zhù  nán  wàng  jiao  mìng huā    jiē    lè

-------------------------------------------------------------------------

231 232     233  234   235   236  237   238  239  240

色     更      拉    东      神     记    处      让    母    父

sè   gēng    lā  dōng  shén    jì    chú   rang  mǔ   fǔ

-------------------------------------------------------------------------

241 242   243  244    245    246  247    248    249   250

应     直     字    场      平      报     友     关       放    至

yīng  zhí    zì  chang  píng  bào   yǒu  guān  fang  zhì

-------------------------------------------------------------------------

251      252 253  254   255  256    257   258  259   260

张         认   接     告     入    笑      内     英    军     候

zhāng  rèn   jiē   gào    rù    xiào    nà   yīng  jūn   hòu

-------------------------------------------------------------------------

261 262   263  264   265  266  267   268    269 270

民     岁    往     何     度     山    觉     路      带   万

mín  suì  wǎng  hē    dù   shān  jiao    lù     dài   mǒ

-------------------------------------------------------------------------

271  272   273    274   275   276   277  278  279   280

男     边      风      解     叫     任     金    快    原      吃

nán  biān  fēng    jiě    jiao   rén    jīn   kuài  yuan  chī

-------------------------------------------------------------------------

281   282  283  284 285   286   287  288   289  290

妈      变    通     师   立     象     数     四     失   满

mā   biàn tōng  shī   lì    xiàng  shǔ    sì     shī  mǎn

-------------------------------------------------------------------------

291    292    293  294  295   296 297  298    299  300

战       远      格     士   音      轻   目     条      呢    病

zhàn  yuan   gē    shì   yīn   qīng mù   tiāo    ne   bìng

-------------------------------------------------------------------------

301 302    303  304   305    306   307 308     309  310

始     达     深      完    今      提     求    清       王    化

shǐ    dá   shēn   wán   jīn     dī     qiú  qīng  wáng  huā

-------------------------------------------------------------------------

311    312  313  314  315  316  317     318   319   320

空       业   思    切     怎    非      找      片      罗    钱

kōng  yè   sāi    qiē   zěn   fēi   zhǎo   piān   luó   qián

-------------------------------------------------------------------------

321                  322    323   324        325       326  327  328 329        330

吗                     语      元      喜          曾         离    飞     科   言          干

mǎ / má / ma   yǔ    yuan    xǐ   zēng / céng   lí     fēi    kē   yán    gān / gàn

-------------------------------------------------------------------------

331 332         333      334 335   336 337  338    339 340

流     欢          约        各   即      指   合     反      题   必

Iú   huān  yāo / yuē   gè    jí      zhǐ   hé    fǎn      tí     bì

-------------------------------------------------------------------------

341 342   343    344    345  346  347  348   349   350

该     论     交      终      林    请     医    晚     制      球

gāi   lùn    jiao  zhōng  lín   qǐng   yī    wǎn   zhì    qiú

-------------------------------------------------------------------------

351         352            353    354  355  356   357    358  359 360

决             传              画     保     读    运      及     则    房     早

jué   chuán / zhuàn   huà   bǎo   dú    yùn     jí     zé   fang   zǎo

-------------------------------------------------------------------------

361            362       363   364  365    366  367     368   369  370

院               量          苦     火    布      品     近      坐      产    答

yuan   liàng / liáng   kǔ   huǒ   bù     pǐn    jìn     zuò   chǎn  dá

-------------------------------------------------------------------------

371    372  373  374  375    376   377   378    379    380

星       精     视   五     连      司     巴      奇      管      类

xīng   jīng   shì   wǔ   lián     sī      bā   qí / jī   guǎn   lèi

-------------------------------------------------------------------------

381     382  383    384  385  386     387  388   389  390

未        朋     且      婚    台     夜      青     北     队    久

wèi   péng   qiě    hūn   tái     yè    qīng  běi    duì    jiǔ

-------------------------------------------------------------------------

391 392           393                 394            395     396    397      398   399   400

乎    越             观                    落              尽       形       影        红     爸     百

hū   yuè   guān / guàn    luò / là / lào   jìn / jǐn  xíng    yǐng    hóng   bà    bǎi

-------------------------------------------------------------------------

      401        402  403  404  405   406   407  408   409  410

      令           周     吧    识   步      希     亚     术     留   市

lìng / lǐng   zhōu   ba   shi    bù     xī      yà    shù    liú   shì

-------------------------------------------------------------------------

411  412  413           414       415  416    417 418   419 420

半     热     送             兴         造    谈      容   极     随   演

bàn   rè   song   xìng / xīng   zào   tán   róng  jí    suí   yǎn

-------------------------------------------------------------------------

421      422    423    424    425    426  427   428   429              430

收         首      根      讲       整      式    取     照      办                强

shōu   shǒu   gēn  jiǎng  zhěng  shì    qǔ   zhào   bàn   jiàng / qiáng / qiǎng

-------------------------------------------------------------------------

     431     432    433  434  435    436     437         438     439    440

     石         古     华     拿     计     您       装            似      足      双

shí / dàn    gǔ   huá    ná     jì      nín   zhuāng   shì / sì   zú   shuāng

-------------------------------------------------------------------------

441 442         443         444    445                446                447  448  449   450

妻   尼            转            诉      米                  称                  丽    客     南     领

qī    ní   zhuǎn / zhuàn   sù     mǐ    chèng / chēng / chèn   lì     kè    nán    lǐng

-------------------------------------------------------------------------

451 452  453  454    455  456      457 458   459     460

节   衣     站     黑      刻    统        断    福     城        故

jié   yī    zhàn   hēi     kè   tǒng   duàn  fú   chéng    gù

-------------------------------------------------------------------------

461 462  463   464    465  466     467     468   469   470

历   惊     脸      选      包     紧      争        另     建     维

lì    jīng   liǎn   xuǎn   bāo   jǐn   zhēng   lìng    jiàn   wéi

-------------------------------------------------------------------------

471  472   473       474  475    476    477 478    479      480

绝     树      系        伤     示      愿      持     千    史         谁

jué   shù   xì / jì   shāng  shì   yuan   chí   qiān  shǐ   shéi / shuí

-------------------------------------------------------------------------

481            482      483  484  485  486   487    488   489    490

准               联        妇     纪    基    买     志       静     阿      诗

zhǔn   zhèn / lián   fù     jì       jī     mǎi   zhì    jìng   ē / ā    shī

-------------------------------------------------------------------------

491  492  493    494   495   496   497  498   499 500

独     复     痛     消      社     算     义    竟      确   酒

dú    fù   tòng   xiāo   shè   suàn   yì   jìng    què  jiǔ

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 714592เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2023 17:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 ตุลาคม 2023 18:50 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

Thank you much for this very useful post (for me) .Are there good Chinese ‘phonetic’ websites - so we can hear them too? ;-)

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท