ไต้หวัน - อาลีซาน ซากุระบานฉ่ำ (2) ไต้หวัน ดินแดนชานมไข่มุก


ไต้หวัน - อาลีซาน ซากุะบานฉ่ำ (2) ไต้หวัน ดินแดนชานมไข่มุก

ไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจาก มณฑลผู่เจี้ยนบนแผ่นดินจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะหลักๆได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู เกาะจีนเหมิน เกาะหมาจู่และเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง

เกาะหลักของไต้หวันมีพื้นที่ 35,808 ตารางกิโลเมตร (13,826 ตารางไมล์) โดยมีเทือกเขาที่ครอบคลุมพื้นที่ 2ใน3 ทางด้านตะวันออกและที่ราบทางตะวันตกของเกาะซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในลักษณะสังคมเมือง ไต้หวันด้านตะวันตกติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น และด้านใต้ติดกับฟิลิปปินส์  ด้วยจำนวนประชากร 23.5 ล้านคน ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

เกาะไต้หวันนั้นเดิมเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมือง และมีชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยร่วมด้วย จนกระทั่งชาวฮอลันดาและสเปนเดินทางเข้ามาในยุคสำรวจเมื่อศตวรรษที่ 17 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีน พรรคก๊กมินตั๋งได้เป็นใหญ่ แต่ไม่นานก็สูญเสียอำนาจให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์ พรรคก๊กมินตั๋งจึงหลบหนีมายังเกาะไต้หวัน และสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นบนเกาะไต้หวัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ และยังคงถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีน ไต้หวันเองก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศเอกราชมาจนปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ตามไต้หวันได้พัฒนาจนเป็นประชาธิปไตยมีพรรคการเมือง มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงของไต้หวันมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก จนทำให้ไต้หวันได้เป็นสมาชิกองค์การค้าโลกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก

นอกจากนี้ด้านเสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพทางเศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และดัชนีการพัฒนามนุษย์ในไต้หวันยังได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงด้วย

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 1964 รัฐบาลไต้หวันได้กำหนดให้ดอกเหมยฮวา หรือ ดอกพลัม (Plum Blossom) หรือ ดอกบ๊วย เป็นดอกไม้ประจำชาติไต้หวันเพื่อสื่อถึงความเข้มแข็ง ความพากเพียร และความอดทนของชาวไต้หวัน ทั้งนี้เนื่องจากดอกเหมยฮวาสามารถบานสะพรั่งได้อย่างมีชีวิตชีวา ส่งกลิ่นหอมอบอวลอยู่ในอากาศท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นในฤดูหนาว ทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่น การปรับตัว และความไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากในช่วงฤดูหนาวอันโหดร้าย

เราจึงได้เห็นดอกเหมยฮวาเป็นโลโก้ประดับอยู่ที่ส่วนหางของเครื่องบินสายการบิน China Airlines ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของไต้หวัน

ธงชาติไต้หวัน

ตะวันฉาย ฟ้าใส หมายถึง แนวความคิดการออกแบบธงประจำพรรคและตราพรรคการเมืองของพรรคก๊กมินตั๋ง มาจากธงพื้นสีน้ำเงิน รูปดวงอาทิตย์สีขาว รัศมีสีขาว 12 แฉกเป็นสัญลักษณ์แทนความคิดก้าวหน้า หมายถึงเดือนทั้ง 12 เดือนและระบบการแบ่งเวลาเป็น 12 ชั่วโมงแบบจีนเท่ากับ 2 ชั่วโมงสากล ดังนั้น 12 ชั่วโมงจีนจึงเท่ากับ 24 ชั่วโมงสากล หรือเวลาใน 1 วัน เริ่มใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2471

ไต้หวันมีภูมิอากาศร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน
ฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม - กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 -38 องศาเซลเซียส มีพายุไต้ฝุ่นระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของทุกปี

ฤดูใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 30 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 15 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 24 องศาเซลเซียส

ภาษากลาง
ไต้หวันใช้ภาษาจีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน ( หมิ่นหนาน) เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับภาษาจีนกลาง

ศาสนา 
ชาวไต้หวันนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ขงจื๊อ เต๋า และคริสต์

หน่วยเงินตรา
ใช้ดอลล่าร์ไต้หวัน (New Taiwan Dollar) 1 ดอลล่าร์ไต้หวัน = 1.12 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566)

เมืองสำคัญของไต้หวัน

ไทเป (Taipei) เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนา มีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุดเป็นจำนวนทั้งสิ้นสองล้านหกแสนคน เป็นที่ตั้งของตึกไทเป 101 (Taipei 101 Tower)ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ไทเปเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ของทวีปเอเชียที่มีย่านการค้าที่คับคั่งที่สุด และเป็นสถานที่จัดการแสดงชั้นนำระดับโลก

เกาสง (Kaoshiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้ และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีท่าเรือใหญ่ที่มีปริมาณการขนส่งอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

ไถจง (Tai Chung) เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมทางภาคกลางของไต้หวัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามรองจากเกาสง

เถาหยวน (Taoyuan) เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของไต้หวัน และมีแรงงานไทยอยู่มากที่สุด เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

จีหลง ( keelung) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือของไต้หวัน และเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของไต้หวัน ประชากรประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามและอาหารอร่อย

ไต้หวันเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งด้านเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน  หนึ่งในเมนูที่ต้องลิ้มลองให้ได้เมื่อมาถึงแหล่งต้นกำเนิดก็คือ ชานมไข่มุก ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในไต้หวันในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากความนิยมในไต้หวันได้กระจายไปสู่ประเทศแถบเอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกา จนถึงเอเชียตะวันออกกลาง ชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ฮอตฮิตในเมืองไทย มีร้านชานมไข่มุกชื่อดังจากไต้หวันเข้ามาเปิดสาขาหลายแห่ง และมีจำหน่ายในร้านเครื่องดื่มทั่วไปด้วย และยังมีชานมไข่มุกที่ดัดแปลงสูตรออกไปอีกหลากหลาย

ร้านชานมไข่มุกในไต้หวันมีขายอยู่มากมาย สามารถเลือกซื้อมาดื่มได้ตามความชอบมีทั้งชานมไข่มุกสำหรับคนชอบหวานปกติและชานมไข่มุกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหวานเป็นพิเศษ ร้านที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งชานมไข่มุก คือ ร้าน Tiger Sugar ซึ่งมีสาขาในไทยด้วย จุดเด่นของร้านนี้คือเมนูเด็ด Brown Sugar Boba with Cream Mousse ซึ่งเป็นชานมไข่มุกที่เพิ่มรสชาติความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงเคี่ยว เติมความหวานมันด้วยครีมมูส เวลาดื่มจะได้รับกลิ่นหอมของนมและน้ำตาลทรายแดง เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ก่อนดื่มต้องเขย่าแก้ว 15 ครั้ง เพื่อให้น้ำตาลทรายแดงเข้ากับนมเสียก่อน แล้วจึงลิ้มรสหวานหอมของชานมพร้อมกับไข่มุกนุ่มหนึบหนับ

เมื่อมาไต้หวันทั้งทีหากต้องการลิ้มรสชานมไข่มุกเจ้าแรกต้นตำรับที่ร้าน Tiger Sugar ต้องทำใจไว้ก่อนว่าต้องรอนานสักหน่อย เพราะคนไต้หวันก็ชื่นชอบชานมไข่มุกสูตรเด็ดใส่น้ำตาลทรายแดงเคี่ยวเหมือนกัน ทำให้มีคนรอคิวยาวเหยียดตลอดทั้งวัน สมกับที่ได้รับฉายาว่า "ไต้หวัน ดินแดนชานมไข่มุก”

 

ขอขอบคุณ

  • I Taiwan, Team Travel Service, Guide Luis Chaiyarat บริการอย่างดีตลอดการเดินทาง
  • ภาพจากอินเตอร์เน็ต
  • น้ำใจไมตรีจากเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่าน


  •  
หมายเลขบันทึก: 712034เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2023 21:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มีนาคม 2023 08:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท