ChatGPT เครื่องมือ AI ช่วยงาน


ChatGPT เครื่องมือ AI ช่วยงาน

ChatGPT เปิดตัวเมื่อ 30 พย.2022 เป็นเครื่องมือที่เข้าใจภาษาและสามารถโต้ตอบได้ มีผู้เข้าไปใช้งานเป็นจำนวนมากถึง 100 ล้านคนในเวลาเพียง 2 เดือน

เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ เว็บไซท์ โซเชียลมีเดีย มากมาย

https://thestandard.co/what-is-chatgpt/

การใช้งานทำได้โดยการพิมพ์ข้อความ เรียกว่า Prompt เป็นคำถาม หรือคำสั่งให้ย่อ ให้ร่างเอกสาร 

โปรแกรมจะตอบคำถาม ย่อเอกสาร หรือร่างเอกสารตามคำสั่ง

จากเฟซบุ๊ก Chatgpt news มีตัวอย่างให้เห็น คำสั่งการใช้งาน (Prompts) แบ่งเป็นหมวดต่างๆ

https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LpKtT8HWp8YY88zzYDenmCqbiCuvWZrsXp1oVd2M3Gb4C5J7Z8cMmfFhfmv12UPLl&id=100089947141911

ได้แก่

1 Writing  เขียนบทความ อีเมล 

Writing

Blog Posts/Essays/Articles:

Write a [adjective] [type of content] on [goal]. Explain

why: [topic1, topic2,…..]

 • Write a friendly blog post on why people should lose weight . Explain why obesity is a problem, how people can lose weight, and why being healthy is important
 • Write a humorous essay on how not to prepare for an exam.

 

Writing Assistant:

 • Can you [action] my text [adjective] ?
 • Can you make my paragraph less formal ?
 • Can you make my sentence easier to read ?
 • Can you complete my sentence? [insert sentence]
 • Can you continue my paragraph? [insert paragraph]

 

Copywriting:

Write a [type of content] for [subject] showcasing the

[benefit1, benefit2,....]

 • Write a social media ad for a productivity tool showcasing its simplicity and design.
 • Create a sales copy for a travel agency showcasing the price, destinations and commitment.

 

Email:

Reply to this email: [insert email]. Be [behavior] and say

[ideas] .

 • Reply to this email. Be polite and say that I accept the offer if……
 • Reply to this email. Be friendly and say that I don’t have time for the meeting.

 

Social Media:

Create X [type of content] for [platform] [details]

 • Create 5 hashtags and a caption for a picture or Instagram of a cute cat
 • Create 2 bios for Linkedin highlighting my world achievements

2 Creativity สร้าง วางแผน

Creativity

Entertainment:

Create X [element]  considering  [detail]

 • Create 5 jokes  considering  words like knowledge and money.
 • Create 5 pickup lines  considering that  you’re  a doctor.

 

Planning: วางแผน เขียนแผน

Create a X-day [type of plan] for [detail]

 • Create a 7-day trip for our anniversary in September
 • Create a 30-day workout for my arms and abs with no gym equipment
 • Create a 5-day meal plan for a child who is lactose intolerant

 

Gift Ideas:

Provide X gift ideas for [type of people]

 • Provide 3 gift ideas for clients of a travel agency
 • Provide 4 gift ideas for business partners in a healthcare company
 • Provide 5 gift idea under $100 for a teenager who loves football

 

Act as:

Act as a [type of person] that is [behavior]. [Action]

 • Act as a customer support assistant that is empathetic and polite. Now answer this email
 • Act as a salesperson that is very persistent. Imagine we're on a phone call and try to sell a pen to me.
 • Act as my personal chef. I'll tell you about my dietary preferences and allergies, and you’ll suggest recipes for me to try.
 • Act as a film critic. You'll review a movie and provide both positive and negative feedback about the plot, direction and music.

3 Academic life ช่วยการเรียน การศึกษา

Academic Life

Improve Your Work:

Provide X ways to improve [subject]

 • Provide 3 ways to improve my resume summary : [insert text]
 • Provide 2 ways to improve my essay : [insert essay]
 • Provide 5 ways to improve the title of my article : [insert title]

 

Step-by-step Guide: สร้างบทเรียน ข้อแนะนำเป็นขั้นตอน

Provide step-by-step instructions on how to [subject]

 • Provide step-by-step instructions on how to increase my vocabulary
 • Provide step-by-step instructions on how to prepare for a job interview
 • Provide step-by-step instructions on how to become a software engineer

 

Summarization: สรุปย่อหนังสือ บทความ

Can you summarize [title] ?

 • Can you summarize the book The Little Prince?
 • Can you summarize World War II in 400 words?
 • Can you summarize this article? [insert text]

 

Generate Names: ตั้งชื่อ โดยให้มีคำที่ต้องการ อยู่ในชื่อ

Suggest a [adjective] name for my [type] using the words [word1, word2, ...]

 • Suggest funny names for my college team using the words flawless and brain
 • Suggest a catchy name for my website using the words artificial and age
 • Suggest a simple name for my startup using the word cloud

4 Spreadsheet ตารางช่วยคำนวณ โปรแกรม Excel , Google Sheets

Spreadsheet

Formula Generation in Excel:

Create a formula to [goal] in cell [range of cells]

 • Create a formula to calculate the sum in cells A1 to A10
 • Create a formula to calculate the average in cells H10 to H20
 • Create a formula that sums only the expenses that have the status "No" in column C

 

Explain formula: 

Explain the meaning of the formula [formula]

 • Explain the meaning of the formula SUM(A1:A10)
 • Explain the meaning of the formula AVERAGE(H10:H20)
 • Explain the meaning of the formula SUMIF(C1:C13, "No", B1:B13)

 

Advanced Formulas, Macros and VBA

 • I have a table with phone numbers in column A that have the format: (xxx) xxx-xxxx. Extract the numbers within parenthesis using Excel
 • Create a macro that calculates the average of cells B1 to B10 and inserts the result in cell C1
 • Create a macro that sorts sheets by tab name using VBA

 

Google Sheets

Create a formula to [goal] in cell [range of cells]

 • Create a formula in Google Sheets to calculate the sum in cells A1 to A10
 • Create a formula in Google Sheets that puts data from one sheet into the current sheet

Explain this Google Sheet command: [insert command]

5 Foreign language เกี่ยวกับภาษา บทสนทนา คำศัพท์ การออกเสียง

Foreign Language

Ask questions:

 • What's the difference between [word1] and [word2] in [language]? Provide X examples
 • What's the difference between por and para in Spanish? Provide 2 examples
 • What's the difference between tu and voce in Portuguese? Provide 4 examples

 

Conversation:

Act as a language partner. You'll start a

conversation with me about [topic] in [language].

In every response, you should provide your

opinion and then ask me a question to keep the

conversation going.

 

Write essays in any level:

Write a [level] [type of essay] in [language] about

[topic]. It must be X words long.

 • Write a B1 report in English about pollution. It must be 500 words long
 • Write a A2 letter in Spanish about your financial situation. It must be 300 words long
 • Write a C1 review in Portuguese about a tech product. It must be 500 words long.

 

Vocabulary:

Create a table of difficult words from the previous

essay and translate them into [language]

 

Pronunciation:

Create a table with 2 columns: In the first column

type the [language] words: [word1, word2,…..].   In the second column, you should provide the phonetic transcription.

6 Content creation สร้างเนื้อหา 

Content Creation

Ideas Generation:

Give me ideas for [type of content] about [subject].

covering topics like [topic1,topic2,..]

 • Give me ideas for a blog post about writing covering topics like writing tools and writer's block.
 • Give me ideas for a podcast about technology covering topics like AI and machine learning.
 • Give me ideas for a YouTube video about best books to read covering only self-help books.

 

Outlines: ร่างเค้าโครงเรื่อง

Create an outline for [type of content]

 • Create an outline for a blog post about productivity
 • Create an outline for a book "how to learn to learn a foreign language in 3 months
 • Create an outline for a course "how to learn Python for data science.

 

Course Quiz: สร้างคำถามประจำบทเรียน

Turn a [list] into [type of quiz]

 • Turn a list of facts about world history into a multiple-choice quiz.
 • Turn a list of facts about biology into true/false question

 

Thumbnail:

Act as a prompt generator for Midjourney's Al. Your job is

to describe [object] as concisely as possible. Always give 3

different and contrasting versions of a [object] and include

any random artist name prefixed by "in the style of"

 

Giveaway:

Choose X random contest winner(s) from a long list of

names or emails: [insert names or emails].

7 Programming เขียนโปรแกรม

Programming

Coding Questions:

How to [action] in [programming language] ?

 • How to merge dictionaries in Python?
 • How to join two datasets in Python?

What's the difference between [concept1] and [concept2] in [language]?

 • What's the difference between lists and dictionaries in Python?
 • What's the difference between OOP and functional programming?

Explain the [concept] in [language]

 • Explain the while loop in Python
 • Explain the try/except in Python to a child

 

Advice:

I want to learn [language] for [field]. Create a roadmap to learn [language]

 • I want to learn Python for data science. Create a roadmap to learn Python
 • I want to learn JavaScript for web development. Create a roadmap to learn it

I want to automate [app]. Provide steps to [task] with [language]

 • I want to automate Gmail. Provide steps to sending emails with Python
 • I want to automate Tinder. Provide steps to swipe right with Python

Simulate a job interview for a [position] by asking and answering questions as if

you are a potential employer and I'm the candidate , Consider that [details]

 

Web Development:

I want to build a [type of website]. Can you generate some HTML for my website?

 • I want to build a job board website. Can you generate some HTML for my website?
 • I want to build a price comparison website. Can you generate some HTML for my website?

 

Additional steps:

 • Can you center the content in the HTML page, add a line break between the inputs and add an image on a logo?
 • Add CSS to customize the size of the logo image

 

Automation:

 • Send the message "[type message]" on Whatsapp using Python and pywhatkit
 • Send an email from [email_1] to [email_2] with the subject [email subject] and the content [email content] using Python
 • Use Python to rename all the [file extension] files in my directory. Add the word [word] to each name

8 Data Science เกี่ยวกับข้อมูล

Data Science

Data Science Questions:

Where can I find data for my [describe project]?

 • Where can I find data for my credit card fraud detection project?
 • Where can I find data for my customer churn prediction project?

How to [action] my dataset?

 • How to oversample/ undersample my dataset?
 • How to split my dataset into train and test sets with Python?

 

Best practices:

Can you [best practice] my code?

 • Con you optimize the following Python code?
 • Can you simplify the following R code?
 • Can you document my code?
 • Can you check for readability in my code?

 

Automate Data Science Tasks:

 • Translate my Python code to R
 • Turn this SQL code to Python pandas code
 • Format my SQL code by converting the reserved keywords to uppercase
 • Create a SQL query that [describe query]
 • Write a regex in Python that [describe regex]

 

Data Science Workflow:

Web scraping (only working for a few websites)

 • Web scrape [website] using [language] and [library]

Generate data

 • Act as a fake data generator. Create a dataset that has X rows and columns: [column1,column2,….]

Train Classification mode

 • I have a dataset of [describe dataset], build a machine learning model that predicts [target variable]

Tune Hyperparameter

 • I've trained a [model name]. Write code to tune the hyperparameters

Feature Importance

 • I've trained a [model name]. Write code to find the most important features in the model

ChatGPT เป็นนวัตกรรมที่จะมาช่วยทำงานด้านเอกสาร ภาษา ที่น่าสนใจ และฝึกใช้งาน

----------------------------

** ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา ย่อ สรุป หนังสือ ด้วยChatGPT

https://www.gotoknow.org/posts/711838

รวมคลิป ChatGPT

https://www.gotoknow.org/posts/711804

 

 

หมายเลขบันทึก: 711803เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2023 21:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มีนาคม 2023 12:43 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท