รวมคำขวัญวันครู จากอดีตถึงปัจจุบัน


“คำขวัญวันครู จากอดีตถึงปัจจุบัน”+ 

คำขวัญวันครู 2566 รวมคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

  *“วันครู”ได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการให้แก่ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

 -คำขวัญวันครู 2566 ปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ 

 -ส่วนคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูมีการจัดครั้งแรกเมื่อปี 2522 แรกๆ คำขวัญวันครู นั้นเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด และจากนายกรัฐมนตรี

*คำขวัญวันครู พ.ศ. 2523 - “เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู” 

-เจ้าของคำขวัญ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2524 - “ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย” -เจ้าของคำขวัญ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2525 - “ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป”

-เจ้าของคำขวัญ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ 

-คำขวัญวันครูพ.ศ. 2526 - อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน" 

-เจ้าของคำขวัญ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2527 - “ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด”

 -เจ้าของคำขวัญนายชวน หลีกภัย

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2528 - การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป"

- เจ้าของคำขวัญนายชวน หลีกภัย

*คำขวัญวันครู พ.ศ. 2529 - ครูคือผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย 

-เจ้าของคำขวัญ นายชวน หลีกภัย

*คำขวัญวันครู พ.ศ. 2530 - “ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี”

-เจ้าของคำขวัญ นายมารุต บุญนาค

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2531 - “ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี” เจ้าของคำขวัญ นายมารุต บุญนาค

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2532 - “ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย” -เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2533 - "ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี" 

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2534 - “ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี”

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2535 - ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ"

- เจ้าของคำขวัญ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2536 - ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม" -เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2537 - ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2538 -อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี 

-เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2539 - “ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน" 

-เจ้าของคำขวัญ นายสุขวิช รังสิตพล

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2540 - ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา 

-เจ้าของคำขวัญ นายสุขวิช รังสิตพล

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2541 - ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายชุมพล ศิลปอาชา

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2542 - ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา เจ้าของคำขวัญ นายปัญจะ เกสรทอง ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู" -เจ้าของคำขวัญ นางเซียมเกียว แซ่เล้า

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2543 - ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี" 

-เจ้าของคำขวัญ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 

-สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา 

-เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ เสตเตมิ

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2544 - พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

- เจ้าของคำขวัญ นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2545 - “สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู” 

-เจ้าของคำขวัญ นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2546 - “ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู”

-เจ้าของคำขวัญ นางสมปอง สายจันทร์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2547 - "ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู"

--เจ้าของคำขวัญ นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2548 - "ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู" เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ หัวใจเพชร

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2549 - “ครูดีเป็นศรัแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู” 

-เจ้าของคำขวัญ นางพรรณา คงสง

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2550 - “สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู ” 

-เจ้าของคำขวัญ นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2551 - ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา" 

-เจ้าของคำขวัญ นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

-คำขวัญวันครู พ.ศ.2552 - ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชา-คุณครู 

-เจ้าของคำขวัญ นางนฤมล จันทะรัตน์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2553 - น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที -เจ้าของคำขวัญ นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2554 - เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล 

-เจ้าของคำขวัญ นางกนกอร ภูนาสูง

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 - บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล 

-เจ้าของคำขวัญ นางสาวขนิษฐา อุตรโส

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 

- แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน 

-เจ้าของคำขวัญ นายสะอาด สีหภาค

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2557 - เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน" 

-เจ้าของคำขวัญ นายธีธัช บรรณะทอง

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 - เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า -เจ้าของคำขวัญ ศรัทธาพระคุณ" -เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล 

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2559 - อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ 

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 -คำขวัญวันครู พ.ศ. 2560 -ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 2561 - ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 คำขวัญวันครู พ.ศ. 25ุ62 -ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันครู พ.ศ. 25ุ63- ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันครู พ.ศ. 25ุ64-ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันครู พ.ศ. 25ุ65 -พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

-คำขวัญวันครู พ.ศ. 25ุ66-ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต 

-เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำสำคัญ (Tags): #"วันครูแห่งชาติ"
หมายเลขบันทึก: 711318เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2023 22:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มกราคม 2023 22:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท