"มหาราช ของชาติกัมพูชา"


 

   *มหาราช ของชาติกัมพูชา  มีดังนี้

-พระเจ้าภววรมันที่ 1 ราชวงศ์วรมัน

-พระเจ้าภววรมันที่ 2 ราชวงศ์วรมัน

-พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ราชวงศ์วรมัน

-พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ราชวงศ์วรมัน

-พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราชวงศ์วรมัน

00000000000000

*พระเจ้าภววรมันที่ 1 ราชวงศ์วรมัน

យសោវរ្ម័នទី១ - Wikiwand

  “พระเจ้าภววรมันที่ 1” (เขมร:ភវវរ្ម័នទី១ อักษรโรมัน: Bhavavarman I )        -ครองราชย์ ค.ศ. 550 - ค.ศ. 600 พระเจ้าภววรมันที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่ง อาณาจักรเจนละ ทรงเป็นเชษฐาของ พระเจ้ามเหนทรวรมัน พระองค์ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ในอาณาจักรฟูนันทรงปกครองเมืองภวปุระ พระองค์ได้ร่วมกันกับเจ้าชายจิตรเสนยกกองทัพเข้าชิงราชสมบัติจาก พระเจ้ารุทรวรมัน เพราะเห็นว่าพระเจ้ารุทรวรมันขาดความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติโดยหลังจากที่ พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมัน สวรรคตพระเจ้ารุทรวรมันทรงสังหารรัชทายาทที่ชอบธรรมที่ประสูติจากพระอัครมเหสี แล้วทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งฟูนัน. พระเจ้าภววรมันที่ 1 มีชัยชนะเหนือพระเจ้ารุทรวรมันและยึดราชธานีวยาธปุระได้สำเร็จจากนั้นทรงใช้เวลาอีกหลายปีในศึกสงครามเพื่อรวบรวมและขยายอาณาจักร เจ้าชายจิตรเสนเป็นแม่ทัพที่เกรียงไกรทรงยกกองทัพเข้าปราบปรามหัวเมืองต่างๆในอาณาจักรฟูนันเพื่อรวมเข้ากับอาณาจักรเจนละ พระเจ้าภววรมันที่ 1 ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกในปี ค.ศ. 550 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ ทรงสวรรคตในปี ค.ศ. 600 เจ้าชายจิตรเสน (พระเจ้ามเหนทรวรมัน)ได้ชิงราชสมบัติจากพระโอรสของพระองค์และขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ

 *พระเจ้าภววรมันที่ 2 ราชวงศ์วรมัน

เรื่องโบราณ - .ต้นตระกูล.ราชวงศ์ วรมัน คำว่า " วรมัน " พบครั้งแรกในจารึก  ของอาณาจักรฟูนัน..เมือ 1500 ปี เมืองฟูนัน ใช้วัฒนธรรมจากอินเดียในยุค  ราชวงศ์ ปาลวะ และ คุปตะ ๐ในสมัยราชวงศ์ปาลวะ ราชวงศ์นี้เป็นใหญ่มีอำนาจในอินเดีย  ครอบครอง ดินแดนทางภาคใต้ของ ...

   *-พระเจ้าภววรมันที่ 2  (เขมร:ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី២ ; พระบาทภววรรมัมที่ ๒, ภววรมันที่ ๒ ,อักษรโรมัน: Bhavavarman II) ครองราชย์ ค.ศ. 639 - ค.ศ. 657 พระเจ้าภววรมันที่ 2 พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ พระองค์ทรงเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1(ឦសានវម៌្មទី១) แต่ไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นโอรสของพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 หรือไม่ นักวิชาการต่างสันนิษฐานว่าพระองค์อาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าชายในราชวงศ์หรือเป็นโอรสพระองค์หนึ่งของอิศานวรมันที่ 1 ซึ่งยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานนี้ พระองค์ทรงสร้างจารึกมากมายแต่ไม่มีจารึกใดกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์

*พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ราชวงศ์วรมัน

ประวัติศาสตร์ : พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 by CHERRYMAN - YouTube

  "พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (เขมร: ជ័យវរ្ម័នទី២, อังกฤษ: Jayavarman II; ป. 770 - 850) (ค. 802 - 850) 

   -เป็นเจ้าชายเขมรและเป็นกษัตริย์องค์แรกของ จักรวรรดิเขมร หลังจากรวมอารยธรรมเขมรเป็นหนึ่งเดียว จักรวรรดิเขมรเป็นอารยธรรมที่โดดเด่นในอินโดจีนตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึงกลางศตวรรษที่ 15 

  -พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นกษัตริย์เขมรผู้ประกาศอิสรภาพจากชวา พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงสถาปนาเมืองหลวงหลายแห่ง เช่น มเหนทรบรรพต อินทรปุระ และหริหราลัย ก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จะเสด็จขึ้นครองราชย์ มีการต่อสู้กันมากในหมู่ผู้ปกครองท้องถิ่นซึ่งปกครองส่วนต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยไม่พบจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้พรรณนาพระองค์ว่าเป็นนักรบและกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดในสมัยนั้น นักประวัติศาสตร์เคยลงความเห็นว่ารัชสมัยของพระองค์เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 802 - 835

*พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ราชวงศ์วรมัน

The Legend of the World - พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2(King Suryavarman II) ...พระเจ้าสุริยวรมันที่  2(Suryavarman II) เป็นพระโอรสของพระเจ้ากษิตินทราทิตย์(Ksitindraditya)และพระนางนเรนทราลักษมี(Narendralashmi)  ครองราชย์ ในช่วง พ.ศ. 1656 - พ.ศ. 1693 ตลอดรัชสมัย ...

     -สูรยวรรมันที่ 2 เอกสารไทยมักเรียก สุริยวรมันที่ 2 (เขมร: សូរ្យវរ្ម័នទី២ สูรฺยวรฺมันที ๒; อักษรโรมัน: Suryavarman II

   -สวรรคตแล้วได้พระนามว่า บรมวิษณุโลก (បរមវិឝ្ណុលោក บรมวิศฺณุโลก

   -เป็นพระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิเขมร เสวยราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 1113 ถึงราว ค.ศ. 1145-50 

   -และผู้สร้างนครวัดซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งพระองค์สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระวิษณุ สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์ การสู้รบทางทหารหลายครั้งและการฟื้นฟูรัฐบาลให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ทำให้นักประวัติศาสตร์จัดให้พระเจ้าสูรยวรรมันที่ 2 เป็น 1 ในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิ

 

*พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราชวงศ์วรมัน

อำนาจอันเกรียงไกรของพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 ณ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 

 -พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (เขมร: ជ័យវរ្ម័នទី៧) เป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิเขมร พระองค์เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 และพระนาง ศรี ชัยราชจุฑามณี พระองค์เป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้สร้าง บายน ถวายเป็นพุทธบูชา พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยทั่วไปถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์เขมรที่มีพระราชอำนาจมากที่สุดโดยนักประวัติศาสตร์ พระองค์มีโครงการมากมาย ทั้งโรงพยาบาล ทางหลวง ที่พักและวัด โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแรงผลักดัน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้รับการยกย่องในการสร้างรัฐสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของชาวเขมร

 

คำสำคัญ (Tags): #"มหาราช"
หมายเลขบันทึก: 710312เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2022 14:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2022 14:02 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี