3 ม.ค. 50

  - เตรียมของสวัสดีปีใหม่ ให้หน่วยประกันคุณภาพ
  - ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินกองทุนพัฒนา (ของอวยพรปีใหม่)
  - ส่งรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานที่คณะเทคนิคการแพทย์
    ม.เชียงใหม่ ให้กมลพร

4 ม.ค. 50

 
   - ร่างกิจกรรมโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน
   - เตรียมสั่งน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ กับบริษัทฯ
   - งานประชาสัมพันธ์ขอรายละเอียดการสรุปอธิการบดีพบสภาข้าราช
      การและลูกจ้าง
   - ปืน (รองประธานสภานิสิต) ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นวิทยากร KM
      ของผู้นำนิสิต วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 50