ตอน : จิตวิญญาณของคนหัวใจ km แห่งบ้านตะแบง

           พ่อสำเริงมีแรงจูงใจจากการที่อยากมีความสุขในบั้นปลายชีวิต อยากหมดภาระจากการเป็นหนี้สิน  ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นนักปฏิบัติ  ทำทุกอย่าง สร้างทุกสิ่ง ลงมือจริงด้วยตนเองทุกเรื่อง    จึงเป็นการล่วงรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันจริงแท้ได้อย่างไร การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งทำให้ชีวิตเป็นสุข แทนที่จะเป็นการต่อสู้ดิ้นรนด้วยความยากลำบาก มนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ อาจจะเป็นคนละด้านกัน ซึ่งคนในปัจจุบันส่วนใหญ่ให้ความสำคัญทางด้าน สติปัญญามากที่สุด เพราะมันมีเป้าหมายที่สำคัญตามมาอีกมากมาย

         
ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวถึงรหัสของการพัฒนาว่า ในปัจจุบันการพัฒนาเป็นในลักษณะ ขั้นบันไดแบบ KPM นั่นคือ Knowledge (ความรู้) ไปสู่ Power (อำนาจ) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ Money (เงิน)  สังคมปัจจุบันจึงเอาสติปัญญาเป็นตัวเอกของชีวิตเพื่อมุ่งสู่เงิน ซึ่งในสังคม แห่งการบริโภคเงิน กลายเป็น สัญลักษณ์ ที่เกือบ จะเทียบเคียง ได้กับพระเจ้า จนเราติดปากว่า "งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข"  วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน จึงถูกยัดเยียด ความรู้สาระพันแม้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอง ก็แทบจะบีบเค้นเอามันสมองของลูกออกมาเพื่อให้เด็กฉลาดทางสติปัญญาเป็นสำคัญ

           
นอกจากนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ยังกล่าวว่ามาตรวัดอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นคือ
SQ ย่อมาจาก Spiritual Quotient หมายถึง มาตรวัดระดับพัฒนาการทางจิตวิญญาณ  ซึ่งจิตวิญญาณ (Spiritual) ค่อนข้าง เป็นคำใหญ่ทั้งกว้าง และลึก ทั้งมืดทั้งสว่าง ทั้งใกล้และไกล จนบางครั้งอาจจะถือเป็นมาตรวัดที่ถือเป็นศูนย์กลางของมาตรวัด ทั้งหมดที่มีอยู่เลยก็เป็นได้    ยังกล่าวต่อถึงรหัสของการพัฒนาที่ควรจะเป็น ในยุคสมัยใหม่นี้ว่าควรมีการปรับเปลี่ยน ให้เป็น GCK หมายถึง Goodness (ความดี) Community/Culture (ชุมชน/วัฒนธรรม) และ Knowledge (ความรู้) โดยการพึ่งพาอาศัยกัน และการดำรงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นมาตรวัดหนึ่งทางจิตวิญญาณของสังคมไทย

           
SQ (Spiritual Quotient หมายถึง มาตรวัดระดับพัฒนาการทางจิตวิญญาณ) จึงควรถูกปัดฝุ่นกระตุ้นให้เกิดเป็นนโยบายชาติ และมีการดำเนินงาน อย่างจริงจัง พร้อมๆ ไปกับการดำเนิน แนวนโยบาย เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ก็เพราะความสำคัญที่ว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เป็นศูนย์กลาง ของการ ดำรงชีวิต ซึ่งแทบจะขาดหายไป ในมิติแห่งชีวิต ของคนไทย ยุคปัจจุบัน  (จาก น.ส.พ. มติชน ๑๒ พ.ย.๒๕๔๙)