โรงเรียนบ้านเม็กดำ ส่งนวัตกรรมการบริการสุขภาพปฐมภูมิ  พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การบูรณาการสุขภาพปฐมภูมิในวิถีชุมชนเม็กดำ  เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2  ในวันที่  4-5  มกราคม   2550  เพื่อยกระดับสุขภาวะชุมชนโดยเน้นการจัดกิจกรรมหลัก  3  ด้าน  คือ ด้านวัฒนธรรมการกิน  การสร้างเสริมสุขภาพ  การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  โดยการบูรณาการความรู้กับนักเรียนภาคีผู้ร่วมโครงการ  และขยายผลสู่ชุมชน  ติดตามประเมินผลตามแผนสรุป/รายงานผล