การบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขาวิชาชีพ และ การเตรียมงาน UKM ร่วมกับ มมส 

 เพื่อตอบสนองภาระกิจหลักด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพวกเราชาวอุดมศึกษา ในวันนี้ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้อกพื้นที่ โดยไป "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อวางแผนร่วมกันพัฒนา ( ตามที่เคย เรียนให้ทราบ http://gotoknow.org/archive/2005/11/08/23/36/56/e6682 )

 ประเด็น ที่สำคัญ คือ

 ๑.การกำหนดความต้องการในการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 ๒.การพัฒนาบุคลากร งาน และ องค์กร ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ "การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา"

 ทีมงานเรานัดพบประมาณ ๑๐.๐๐ น หลังจากนั้นจะ ไปเยี่ยมเยียน "ทีมงาน ของ มหาวิทยาลัยสารคาม "เพื่อทำความเข้าใจ และ เตรียมการ "เสวนา UKM" ครั้งต่อไปในเดือน มกราคม ๒๕๔๙

JJ