วิชา 212991 ดุษฎีสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา(Doctoral Seminar in Educational Technology) ท่านอาจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ได้ให้ศึกษากรอบการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา(Educational Technology) จาก Textbook ชื่อ Handbook of Research on Educational Communications and Technology : A Project of the Association for Educational Communications and Technology : AECT โดย DAVID H. JONASSEN วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ทราบถึงขอบข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา เวลาที่เราทำ Dissertation  จะได้ทราบว่างานของเราอยู่ในขอบข่ายงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือไม่ ถ้าใช่งานของเราจะอยู่ในด้านใดใน 7 ด้านนี้ ซึ่งแต่ละด้านก็ยังแยกย่อยลงไปอีก 

          จากขอบข่ายที่ได้ศึกษาจะเห็นว่าขอบข่ายของเทคโนโลการศึกษา(Educational Technology)ไม่ได้หมายถึงแค่สื่อ(Media) ตามที่คนส่วนใหญ่หรือแม้แต่นักเทคโนโลยีการศึกษาเข้าใจกันเท่านั้น ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาตามที่ AECT ได้กำหนดมีทั้งหมด 7 ด้าน 42 หัวข้อย่อย ใครสนใจด้านใด หัวข้อใด ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมหรืออ่านจาก Paper ตัวเต็มดูนะครับ (ถ้าใครยังคิดว่าเทคโนโลยีการศึกษายังคงมีความหมายแค่ สื่อ(Media) แสดงว่ายังอยู่ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นะครับ ^_^) ผมก็เลยลอง Search ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Internet  พบในเว็บของ Amazon.com มีรายละเอียดของหนังสือเพิ่มเติมครับ ลองศึกษากันดูนะครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.boonphakdee.com/Handbook_of_Research_Educational%20_Technology.htm