รูปแบบการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น


                                     รูปแบบการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖                         

 

                                                                                                                               กาญจนา  เปรมภิรักษา

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนาอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น  ๒) พัฒนารูปแบบการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ ๑ ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๘๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ ๒  การพัฒนารูปแบบการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๑๕  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)   

 

ผลการวิจัย พบว่า

            ๑. สภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนาอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น อยู่ในระดับมากที่สุด

            ๒. รูปแบบการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เรียกว่า AKPES Model ประกอบด้วย ๕ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ สร้างความตระหนัก (Awareness: A) ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ (Knowledge: K) ขั้นที่ ๓ นำสู่การปฏิบัติ (Practice: P) ประกอบด้วย ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ทบทวนผลงาน ระยะที่ ๒ ตรวจทานรอบสอง ระยะที่ มองผลงานที่เพิ่ม ระยะที่ เสริมขวัญกำลังใจ ขั้นที่ ๔ นิเทศติดตาม (Evaluation: E) ขั้นที่ ๕ สรุป/รายงานผล (Summary: S)

     

คำสำคัญ : รูปแบบการพัฒนา, การอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น

หมายเลขบันทึก: 705023เขียนเมื่อ 7 สิงหาคม 2022 12:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 สิงหาคม 2022 12:35 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี