ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ


                          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลสะท้อนคุณลักษณะตำบล   

     ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นย่านชุมชนที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยดังเดิมเป็นชุมชนที่ค้าขายโดยทางลำคลองน้ำซึ่งมีต้นมะเดื่ออยู่รอบๆ คลองมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายของและคนแถวนั้นจึงเรียกคลองนั้นว่าคลองมะเดื่อจนมาเป็นชื่อจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามจังหวัดสมุทรสาครและตำบลคลองมะเดื่อนั้นมีพม่าเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากเพราะจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่เยอะ

แต่เดิมตำบลคลองมะเดื่อเคยเป็นเส้นทางผ่านการสัญจรของรถขนส่งแต่ต่อมาได้มีการตัดผ่านถนนสายหลักการขนส่งเลยออกไปทางหลักตำบลคลองมะเดื่ออยู่ใกล้กลับแม่น้ำท่าจีนที่เป็นแม่น้ำใหญ่ของประเทศไทยและมีวัดหลายแห่งในตำบลซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ตำบลคลองมะเดื่ออดีตบริเวณพื้นที่อาณาเขตนับแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่อาศัยในลำคลองใช้ประโยชน์ในการคมนาคมอุปโภคและบริโภคสื่อเนื่องจากของที่ประชาชนใช้ประโยชน์ต่างๆเป็นหลักมีอยู่คลองเดียวในบริเวณด้านคลองแห่งเดียว อาชีพคนในตำบลโดยหลักก็จะเป็นรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือการทำการเกษตรค้าขายต่างๆการเดินทางจากศาลากลางจังหวัดโดยใช้ถนนเศรษฐกิจระยะ ทางประมาณ 12 กิโลเมตร

จัดตั้งเป็น องค์การบริารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ปีงบประมาณ 2540 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 18,900,000 บาท จัดซื้อที่ดิน 4 ไร่ 

ปีงบประมาณ 2542 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติงบประมาณารายจ่ายประจำปี 6,890,000 ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  วันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2542  ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณ 6,852469.26 บาท และมีพิธีเปิ ดอาคารเมื่อว้นที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

จัดตั้งเป็น เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 309 ง หน้า 23 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

1.1 ลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศ

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2562  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบนประมาณ  5  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร   ประมาณ   9  กิโลเมตร มีอาณาเขต  ดังนี้     

                                                    ภาพแผนที่ตำบลคลองมะเดื่อ

 

ทิศเหนือ จดเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
ทิศใต้ จดเทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก จดเทศบาลตำบลดอนไก่ดีและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน
ทิศตะวันออก จดตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม     มีถนนสายหลักผ่านคือถนนสายเศรษฐกิจ 1  มีคลองทั้งหมด  22  คลอง คลองเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการระบายน้ำแล้วบางคลองยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมด้วย   คลองสำคัญในเขตเทศบาลที่เชื่อมกับคลองภาษีเจริญ      ได้แก่    คลองกระทุ่มแบนและทุกคลองอยู่ในสภาพใช้ประโยชน์ได้ดี

ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน จึงทำให้มีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28°C - 34°C มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 50% สูงสุด 95%

1.2 การปกครอง

คลองมะเดื่อแบ่งเป็น 11 หมู่ โดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อทุกหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่

1. บ้านหุบศาลเจ้า  2.บ้านคลองอ่อนใจ  3.บ้านโค่กหัวถนน  4.บ้านคลองทองหลวง  5.บ้านคลองแสนสุข

6. บ้านคลองตาทอง  7. บ้านคลองผู้ใหญ่ลอย  8. บ้านคลองตากแดด  9. บ้านคลองกระทุ่มแบน 10 บ้านของตาเฉย 11 บ้านคลองสะพานดำ

1.3 บริบททางเศรษฐกิจ

มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อถึงกันได้ทุกหมู่บ้านและเดินทางไปยังอำเภอกระทุ่มแบนได้โดยตลอดโดยถนนคอนกรีตและหินคลุก ถนนสายหลัก คือ ถนนสายเศรษฐกิจ  1 และ ถนนพุทธสาคร ถนนสายใยรัก การโทรคมนาคม

  - ที่ทำการไปรษณีย์   2    แห่ง
  - โทรศัพท์สาธารณะ   24    แห่ง

1.4 บริบททางสังคม

ชุมชนตำบลคลองมะเดื่อจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแต่ด้วยสภาพที่ตั้งเป็นจังหวัดเล็กๆนั้นแต่ก่อนสามารถใช้สัญจรทางคมนาคมได้แต่ในปัจจุบันหันไปใช้เส้นทางหลักที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพได้เร็วกว่าส่งผลให้ลดและผู้คนรถน้อยลง ทำให้สภาพสังคมและเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักและวัฒนธรรมที่แตกต่างของเมืองก็จะเป็นพวกสถานที่ทางศาสนาที่มีความสวยงามแตกต่างจากที่อื่นประชากรบริเวณตำบลคลองมะเดื่อตั้งแต่อดีตนั้นใช้คลองในการค้าขายแต่ในปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วส่วนใหญ่จะตั้งบ้านไว้บริเวณริมถนนและมีตามซอกซอยเหมือนวิถีชีวิตชาวไทยทั่วไปเพื่อสะดวกสบายในการใช้ถนนและใช้เส้นทางคมนาคมและบ้านเรือนอาจจะตั้งในพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่สาธารณะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของตน

1.5 บริบททางการศึกษาและวัฒนธรรม

ตำบลคลองมะเดื่อมีสถานศึกษาที่สำคัญหลายโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนและมีโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งมากและยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วยตำบลคลองมะเดื่อเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมด้านประเพณีซึ่งมีชื่อเสียงมากในตำบลและการทำเบญจรงค์โดยทำขึ้นมาเป็นสินค้าโอท้อปของตำบลและของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครโดยลวดลายจะมีความเป็นไทยเขียนด้วยทองคำแท้เผาไฟเตาอบประเภทเนื้อเซรามิกทำให้คนในชุมชนเกิดรายได้หาเลี้ยงชีพได้

 

การศึกษา
  - โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล 2   แห่ง
  - โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน  1   แห่ง
  - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ 1   แห่ง
  - ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ 3   แห่ง
  - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  3   แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
  - วัด/สำนักสงฆ์   2   แห่ง
  - ศาลเจ้า 1   แห่ง
 


1.6 บริบททางการเมือง

จัดตั้งเป็น องค์การบริารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ปีงบประมาณ 2540 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 18,900,000 บาท จัดซื้อที่ดิน 4 ไร่ 

ปีงบประมาณ 2542 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติงบประมาณารายจ่ายประจำปี 6,890,000 ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  วันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2542  ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณ 6,852469.26 บาท และมีพิธีเปิ ดอาคารเมื่อว้นที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

จัดตั้งเป็น เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 309 ง หน้า 23 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

                                                              แผนผังคณะผู้บริหาร

 

2. ข้อมูลสะท้อนลักษณะองค์กร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อมีแม่น้ำท่าจีนอยู่ใกล้ตั้งอยู่ที่เลขที่ 199 หมู่ 10 ถนนเศรษฐกิจหนึ่งตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรหัสไปรษณีย์ 74110

ขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อมีสามอาคารอาคารสองชั้นมีมีอาคารทำงานและอาคารหอประชุมยกสูงใต้ถุนเพื่อเอาไว้จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมทั้งเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆสำนักงานบริเวณโดยรอบมีสนามกีฬามีเครื่องออกกำลังกายสำหรับสาธารณะและตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่สายหลักของตำบล

                                        ภาพแสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ

 

 

2.1 โครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและคณะทำงาน

https://lh6.googleusercontent.com/XqJsBC2ePG-OwecfgKthxST1WvylhHhy-G-Ge8e4f1cdYZgrAEA4_gNyT2vQculJvIsOVcEZD3NigoqtIlkNb96HM-e2FWynbdmscJDrLYFOcZ40CurUwS4FiqXPPOjSJkBOAjHZ

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมาย

เพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาอำเภอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นมีความสำคัญต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น

 พันธกิจ   
-เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนที่น่าอยู่และอากาศบริสุทธิ์

-พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

-ปรับปรุงและพัฒนาเรื่องน้ำเสียจากโรงงานและอากาศจากควันที่โรงงานปล่อยออกมา

-บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้เกิดประโยชน์อย่างดีที่สุด

-ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

-ยกระดับสินค้าประจำตำบลสินค้าOTOPและโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น

2.3 ภาพรวมของสภาพปัญหาของพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจ

ปัญหาความยากจนค่าของชีพสูงการใช้สารเคมีในโรงงานและปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองและควันในอากาศ

ด้านสังคม

ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดในพื้นที่ปัญหาครอบครัวสังคมไม่เข้มแข็งการดูดและคนพิการและผู้ใดโอกาสรวมถึงผู้สูงอายุ

ด้านการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอรวมทั้งค่าซื้ออุปกรณ์โรงเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในบางโรงเรียน

ด้านการบริหารสาธารณะ

ถนนชำรุดเสียหายบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยถนนไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากมีรถสัญจรผ่านทำให้ถนนพัง

                                                                        บรรณานุกรม

เว็ปไซต์ http://klongmadua.go.th/public/

เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ 

เว็ปไซต์ http://oldweb.klongmadua.go.th/UserFiles/Plans/pdf12.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ. (2562). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558-2562). สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2564 จากเว็บไซต์ 
 


 

 

 

หมายเลขบันทึก: 700414เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2022 22:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 เมษายน 2022 11:27 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง