ภาวะอุบัติเหตุทางตา โรงพยาบาลลำพูน

สุรพงศ์ ออประยูร, มยุรี นิชกูล, รังสินี พันธ์เกษม, ทัตชญา ใจสันติ์- โรงพยาบาลำพูน
ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ - คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาภาวะอุบัติเหตุทางตาในจังหวัดลำพูน ในด้านลักษณะทางประชากร ลักษณะอุบัติเหตุและสาเหตุ และลักษณะทางคลินิก

วิธีการศึกษา
- การศึกษาเชิงพรรณนาในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางตาที่มารับการรักษาที่ ห้องตรวจตา และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาที่หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก รวบรวมลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ ภูมิลำเนา ลักษณะอุบัติเหตุ ได้แก่ ชนิดของอุบัติเหตุ สถานที่ เวลา และสาเหตุ และลักษณะทางคลินิก ได้แก่ การตรวจพบ การวินิจฉัย การดำเนินโรคและระดับสายตาครั้งสุดท้าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาเป็นจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยที่ศึกษาเป็นเพศชายร้อยละ 73.5 อายุเฉลี่ย 37 ปี (SD=17.3) ภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมือง (ร้อยละ 37.3) อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 49.5) เกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 86.0) สถานที่เกิดเหตุที่พบมากที่สุด คือ ที่บ้าน (ร้อยละ 28.4) เป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน (ร้อยละ 59.0) เกิดจากไม้ทิ่มตา/ดีดตา (ร้อยละ 20.6) การวินิจฉัยที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กระจกตาดำถลอก เลือดออกในช่องหน้าลูกตา และแผลที่กระจกตาดำ พบกระจกตาดำแตก 7 ราย (ร้อยละ 6.9) ผู้ป่วยมีสายตาระดับบอดตามกฎหมาย (ต่ำกว่า 3/60) สูงถึงร้อยละ 13.8 เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ร้อยละ 38.0

สรุป
- ข้อมูลระบาดวิทยาของอุบัติเหตุทางตาที่พบในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้วางแผนป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตาให้มี ประสิทธิภาพ ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้าง ควรใช้แว่นตาป้องกัน ในขณะปฏิบัติงาน และควรแนะนำให้ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเข้ามารับการรักษาทันที


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 70041, เขียน: 29 Dec 2006 @ 11:19 (), แก้ไข: 06 May 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Nui
IP: xxx.123.67.130
เขียนเมื่อ 

อุบัติเหตุ เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา

ไม้ใช่เรื่องสุดวิสัย เคราะห์กรรม สิ่งที่ไม่ได้คาดฝัน นะคะ