สถานที่ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31วันที่จัดสัมมนา  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550เวลา 08.30 - 12.00 น.