บันทึกที่ 20 คณะกรรมการจัดสัมมนาปัญหาการศึกษา-นันทพร

แจ้งอาจารย์กฤษฎา เรื่อง คณะกรรมการจัดสัมมนาปัญหาการศึกษา ล่าสุด

คณะกรรมการจัดสัมมนา1. ประธาน        นางสาวนันทพร  ศรีแสงหน้าที่    1. เตรียมการและดำเนินการ  2. เชิญกรรมการทุกๆ ฝ่ายเข้าประชุมเพื่อกำหนดการต่างๆ ของการจัดสัมมนา3. มอบหมายงานให้กรรมการฝ่ายต่างๆ เตรียมการและดำเนินการต่างๆตามที่ตก

ลงกันไว้ในที่ประชุม

2. รองประธานนายคุณภัทร์          สังกลมหน้าที่    1. ช่วยเหลือประธานในการเตรียมการและการดำเนินการ                2. ช่วยเหลือประธานในการเชิญกรรมการแต่ละฝ่ายเข้าประชุม

                3. ช่วยเหลือประธานในการมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละฝ่าย

3. เลขานุการ1. นางสาววันเพ็ญ               แซ่ลี้        2. นางสาวปัทมา                  สนธิการหน้าที่    1. เตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการจัดสัมมนา                        2. จดรายละเอียดของการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง                        3. รายงานความคืบหน้าของงานให้ประธานและรองประธานทราบ                        4. ออกจดหมายเชิญวิทยากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา                        5. เขียนโครงการ การจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง การจัดอับดับมหาวิทยาลัย เพื่อใคร                        6. จัดทำกำหนดการของการสัมมนา4. เหรัญญิก     1.นางสาวปาริชาติ               เกษา2.นางสาววรรณิสา              สุขจิตต์หน้าที่    1. เก็บเงินห้องสำหรับการใช้ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้                        2. จัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆสำหรับใช้ในการดำเนินงาน                        3. ควบคุมการเบิก - จ่ายในการจัดสัมมนา                        4. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                        5. รวบรวมเอกสารทางการเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก - จ่าย 5. กรรมการฝ่ายปฏิคม1.นายนพดล                         สินพิศุทธิ์2.นางสาววรรณิสา              สุขจิตต์หน้าที่    1. ต้อนรับบุคคลที่เข้าร่วมสัมมนา                        2. แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาและสถานที่                        3. ดูแลวิทยากร และแขกผู้ใหญ่ในงาน 6. กรรมการฝ่ายสถานที่1.นางสาวนันทพร              ศรีแสง2.นายเดชา                            ดรินทพงศ์                3.นางสาวมาลาตี                  เลิศพลาชัย4.นายวิทยา                           ทองยุ้น5.นายชยกฤต                        กรรณาริก6.นางสาวพัชรินทร์            ศรีเหรา7.นางสาวสุกัญญา               ก่ายแก้วหน้าที่            จะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ                        ก่อนวันจัดสัมมนา1.       ติดต่อขอใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่2.       ดูและเกี่ยวกับโต๊ะ-เก้าอี้ของผู้เข้าร่วมสัมมนา โต๊ะ-เก้าอี้ของวิทยากรและแขกผู้ใหญ่ภายในงาน3.       จัดเตรียมโต๊ะสำหรับลงทะเบียนหน้างานสัมมนา4.       เตรียมของและตกแต่งสถานที่ จัดดอกไม้ จัดอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูเหมาะสมกับสถานที่                    วันจัดสัมมนา1.       อำนวยความสะดวกเรื่องการเข้าใช้ห้องน้ำ2.       ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่โดยภาพรวม3.       จัดเตรียม โต๊ะ-เก้าอี้ สำรอง สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา4.       ดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนา และวิทยากร                        หลังวันจัดสัมมนา1.       เก็บโต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย2.       ทำความสะอาดของสถานที่7. กรรมการฝ่ายเอกสาร1.นางสาวปัทมา                   สนธิการ2.นางสาววันเพ็ญ                แซ่ลี้3.นางสาวจีรวรรณ              เศวตพงษ์4.นางสาวสุจิรา                    สวัสดิรักษ์5.นางสาวอาทิตยา               หิรัญศรีหน้าที่    1.รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา                        2.รวบรวมเนื้อหาสำหรับทำเอกสารของการจัดสัมมนา                        3.ตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรของเอกสาร                        4.ผลิตเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา                        5.จัดทำรูปเล่มผลของการจัดสัมมนาภายหลังการสัมมนาได้เสร็จสิ้นลง 8. กรรมฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์1.นายทินกร          กระมล2.นายบัณฑิต        แสงวิทยเวช3.นายเดชา            ดรินทพงศ์4.นายคุณภัทร      สังกลมหน้าที่    1. ติดต่อขอยืมใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง เครื่องฉาย และโน๊ตบุ๊ค                        2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการถ่ายวีดีโอ เพื่อยืมอุปกรณ์ในการถ่ายวีดีโอใน                        วันจัดสัมมนา 3. ติดต่อขอยืมไมค์สำหรับวิทยากรใช้ในการสัมมนาและผู้เข้าร่วมสัมมนาในการ                           ซักถามปัญหา                        4. ติดต่อสำรวจห้องสัมมนา เกี่ยวกับแสง เสียง และดูแลระบบแสงเสียงภายในงาน      9. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ1.นางสาวสุกัญญา               ก่ายแก้ว2.นางสาวกลางเดือน          สุวรรณรัตน์3.นางสาวทายิกา                  กิมน้อย4.นางสาวมาลาตี                  เลิศพลาชัยหน้าที่    1. จัดของว่างสำหรับวิทยากรและแขกผู้ใหญ่                        2. ติดต่อขอยืมชุดกาแฟกับทางคณะครุศาสตร์                        3. เตรียมของที่ระลึกสำหรับมอบให้ท่านวิทยากร10. กรรมการฝ่ายทะเบียน1.นายวรปรัชญ์                    ปุจฉาการ2.นางสาวปาริชาติ               เกษา3.นางสาวพัชรินทร์            ศรีเหรา4.นายธนศักดิ์                       พันธยุง5.นางสาววันเพ็ญ                แซ่ลี้6.นางสาวสุจิรา                    สวัสดิรักษ์หน้าที่    1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับลงชื่อลงทะเบียน

                        2. นั่งรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนเข้างาน

11.กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์1.นายนพดล                         สินพิศุทธิ์2.นางสาวนุฎฐา                   แท่งเพ็ชร3.นางสาวทายิกา                  กิมน้อย4.นางสาวจีรวรรณ              เศวตพงษ์5.นางสาวกลางเดือน          สุวรรณรัตน์6.นางสาวอาทิตยา               หิรัญศรีหน้าที่    1. ติดต่อขอเบิกอุปกรณ์ในการทำป้ายประชาสัมพันธ์                         2. จัดทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์                        3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา                        4. ประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์12.กรรมการฝ่ายประเมินผล1.นายบัณฑิต        แสงวิทยเวช2.นายสยมภู          ศรีสวัสดิ์3.นายวิทยา           ทองยุ้น4.นายทินกร          กระมลหน้าที่    1. รวบรวมข้อมูลเอกสารแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา2. ประเมินผลด้านต่างๆ เพื่อให้ทราบผลของการจัดสัมมนาว่าบรรลุวัถตุประสงค์          ตามที่ได้ตั้งไว้ และแก้ไขปรับปรุง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันทพร ศรีแสง

คำสำคัญ (Tags)#หน้าที่

หมายเลขบันทึก: 69966, เขียน: 28 Dec 2006 @ 22:15 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)