เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. นโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 นโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ   ปีงบประมาณ 2565

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319105853.pdf

1.2 นโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319105909.pdf

  2. แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี 

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319110232.pdf

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 – 2565
 

3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 – 2565 
คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319111334.pdf

4. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ สพป.นครปฐม เขต 2

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220321163319.pdf 

5. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สพฐ .

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319110641.pdf

6. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319111734.pdf

7. เอกสารการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319132332.pdf

8. เอกสารการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างการวิเคราะห์ C-PEST และ 7S ตั้งแต่หน้า 22

ฉบับย่อเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> 20220319135306.pdf

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์ >>> https://www.pyo1.go.th/plan/wp-content/uploads/2020/04/book-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม 7 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รวม 7 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 – 2565 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพศ. 2564 ถึง 2565 โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศ 2561 ถึง 2580 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญที่มีความสำคัญเร่งด่วน สามารถดำเนินการวัดผลได้อย่างเป็นรูปประธรรมในช่วงปีพศ 2564 ถึง 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่

1.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาระดับปฐมวัย 2.การจัดการเรียนการสอนสู่ การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3.การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์จึง  กำหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี