หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการควบคุมการติดเชื้อและติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์ - เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ 1. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและโรคติดต่อรุนแรง 2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกสำหรับพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคไขหวัดนก 3. เพื่อระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในระดับผู้ปฏิบัติ โดยมีหัวข้อการสัมมนา คือ 1. Standard precautions 2. การเตรียมรับผู้ป่วยไข้หวัดนก 3. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 4. การพัฒนาศักยภาพ ICWN อีกทั้งในการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ICWN ดีเด่นประจำปี 2549 หรือ “คณะทำงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยดีเด่นประจำปี 2549” โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. นางสมคิด วิลเลี่ยมส์ ICWN หอผู้ป่วย MICU 2. นางวิลาวัลย์ อุ่นเรือน ICWN หอผู้ป่วย 3ข 3. นางสุมาลี วิชาผา ICWN หอผู้ป่วย 4ค 4. นางสมพิศ ปุราชะคึง ICWN หอผู้ป่วย NICU