สัมมนาแผนกลยุทธ์งาน IC

มอบรางวัล "ICWN" ดีเด่น ประจำปี 2549
หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการควบคุมการติดเชื้อและติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์ - เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ 1. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและโรคติดต่อรุนแรง 2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกสำหรับพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคไขหวัดนก 3. เพื่อระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในระดับผู้ปฏิบัติ โดยมีหัวข้อการสัมมนา คือ 1. Standard precautions 2. การเตรียมรับผู้ป่วยไข้หวัดนก 3. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 4. การพัฒนาศักยภาพ ICWN อีกทั้งในการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ICWN ดีเด่นประจำปี 2549 หรือ “คณะทำงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยดีเด่นประจำปี 2549” โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. นางสมคิด วิลเลี่ยมส์ ICWN หอผู้ป่วย MICU 2. นางวิลาวัลย์ อุ่นเรือน ICWN หอผู้ป่วย 3ข 3. นางสุมาลี วิชาผา ICWN หอผู้ป่วย 4ค 4. นางสมพิศ ปุราชะคึง ICWN หอผู้ป่วย NICU

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

หมายเลขบันทึก: 69865, เขียน: 28 Dec 2006 @ 11:35 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 14:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)